Regulaminy i Prywatność CodeTwo

Regulamin Sprzedaży i Świadczenia Usług

Data wejścia w życie aktualnej treści Regulaminu: 18 kwietnia 2017

To jest nieaktualna wersja dokumentu – najnowsza, obowiązująca wersja dostępna jest tutaj.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin Sprzedaży i Świadczenia Usług, zwany dalej Regulaminem, określa warunki zawierania umów i świadczenia usług przez spółkę  CodeTwo sp. z ograniczoną odpowiedzialnością  sp. k. z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Wolności 16, 58-500 Jelenia Góra, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000438398, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, numer identyfikacji podatkowej NIP: 6112622141, adres e-mail:  , zwaną dalej Producentem.

 2. W ramach świadczonych usług, zwanych dalej łącznie Usługami, Producent: udziela licencji na oprogramowanie Producenta w formie bezpłatnej (freeware), zwane dalej Oprogramowaniem Freeware/Programem Freeware, udziela licencji na oprogramowanie Producenta w formie komercyjnej (odpłatna sprzedaż licencji), zwane dalej Oprogramowaniem Komercyjnym/Programem Komercyjnym, oraz świadczy usługi w zakresie wsparcia technicznego Oprogramowania Komercyjnego (dalej jako „Wsparcie Techniczne”).

 3. Producent świadczy Usługi na rzecz wszystkich osób zainteresowanych korzystaniem z Usług zgodnie z Regulaminem, zwanych dalej Klientem/Klientami.

 4. Producent świadczy Usługi przy pomocy i za pośrednictwem stron internetowych, których jest właścicielem i administratorem, zwanych dalej Stronami Producenta, w tym stron: www.codetwo.com, www.codetwo.de, www.codetwo.pl, www.outlook.pl, www.outlook.com.pl, wraz z ich subdomenami.

 5. Usługi świadczone są zgodnie z Regulaminem. Szczegółowy zakres, czas trwania (termin) i warunki (w tym warunki finansowe) udzielanej przez Producenta licencji na oprogramowanie Producenta, jak też sposób jej udzielenia, określają: dokument End User License Agreement (zwany dalej Umową Licencyjną) oraz aktualne cenniki Producenta, dostępne dla Klientów na Stronach Producenta przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu korzystania z Usług. Szczegółowy zakres, termin i warunki świadczonego przez Producenta Wsparcia Technicznego określają Regulamin Wsparcia Technicznego oraz aktualne cenniki Producenta, dostępne dla Klientów na Stronach Producenta przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu korzystania z Usług.

 6. Jeżeli dany cennik Producenta wyraźnie nie stanowi inaczej, wszystkie podawane ceny i stawki Usług są podawane w złotych polskich w kwotach netto, tj. bez uwzględniania kwot podatku VAT, naliczanych każdorazowo zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 7. Dokumenty określające szczegółowe warunki świadczenia Usług, udostępniane Klientom na Stronach Producenta, w tym informacje przekazywane konsumentom, udostępniane są przez Producenta w sposób umożliwiający Klientom, w zwyczajowej formie, ich trwałe przechowywanie i odtwarzanie w niezmienionej postaci.

 8. Za uprzednim porozumieniem pomiędzy Producentem a Klientem, przewidziana Regulaminem procedura składania zamówienia może zostać zmieniona i dostosowana do szczególnych wymagań Klienta.

Ochrona konsumenta

 1. Usługi na rzecz konsumentów świadczone są zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 2. Wszelkie niezbędne informacje związane z zawieraniem na odległość umowy w celu korzystania przez konsumentów ze świadczonych przez Producenta Usług przekazywane są konsumentom w formie elektronicznej przed złożeniem zamówienia na Stronach Producenta. Podczas składania zamówienia Klient określa, czy przystępuje do umowy jako konsument.

Ogólne warunki udzielania licencji

 1. Producent nie sprzedaje oprogramowania jako takiego. Producent jedynie udziela licencji na korzystanie z oprogramowania Producenta.

 2. Producent nie dostarcza Klientowi fizycznego nośnika z kopią oprogramowania. Producent udostępnia oprogramowanie Producenta na Stronach Producenta. W zależności od konkretnego programu Producenta, Klient pobiera pliki instalacyjne programu ze Stron Producenta lub uzyskuje dostęp do programu Producenta on-line przez Strony Producenta. Uzyskanie dostępu do programu Producenta on-line przez Strony Producenta może wymagać utworzenia przez Klienta na Stronach Producenta konta użytkownika. Rozpoczęcie korzystania z Oprogramowania Producenta wymaga uprzedniego zaakceptowania przez Klienta warunków Regulaminu oraz potwierdzenia zapoznania się przez Klienta  z treścią Umowy Licencyjnej.

 3. Oprogramowanie Freeware Producent udostępnia w pełnej funkcjonalnie wersji, bez ograniczeń czasowych korzystania z oprogramowania. Rozpoczęcie korzystania z Usług wymaga pobrania plików instalacyjnych wybranego Programu Freeware oraz zainstalowania Oprogramowania Freeware lub uzyskania dostępu do  Programu Freeware on-line przez Strony Producenta. Do udzielenia licencji (zawarcia umowy licencyjnej) dochodzi zgodnie z treścią Umowy Licencyjnej. Korzystanie z Oprogramowania Freeware uprawnia Klienta do korzystania z poprawek wydawanych przez Producenta do konkretnej wersji Oprogramowania Freeware, tj. pobierania obejmujących je plików ze Stron Producenta oraz ich instalowania zgodnie z warunkami Umowy Licencyjnej. Oprogramowanie dostępne on-line przez Strony Producenta aktualizowane jest automatycznie przez Producenta.

 4. Producent oferuje wersje próbne Oprogramowania Komercyjnego. Przed pierwszym zakupem licencji Klient ma możliwość pobrania bezpłatnie ze Stron Producenta wersji próbnej Programu Komercyjnego lub uzyskania do niej dostępu on-line przez Strony Producenta oraz testowania tego oprogramowania przez określony w cenniku lub w opisie danego programu okres testowy, w celu zapoznania się z programem oraz sprawdzenia jego funkcjonalności. W fazie testowania produktu ograniczony może być zakres korzystania z poszczególnych funkcjonalności oprogramowania, w tym w szczególności dopuszczalnych parametrów korzystania z programu takich jak: ilość danych, liczba stacji roboczych lub liczba użytkowników wspierana przez oprogramowanie. Rozpoczęcie korzystania z Usług wymaga pobrania plików instalacyjnych wybranego Programu Komercyjnego ze Stron Producenta oraz zainstalowania tego programu lub utworzenia konta użytkownika w celu uzyskania dostępu do Programu Komercyjnego on-line przez Strony Producenta. Do udzielenia licencji (zawarcia umowy licencyjnej) na korzystanie z oprogramowania w okresie testowym dochodzi zgodnie z treścią Umowy Licencyjnej.

 5. Producent oferuje licencję na Oprogramowanie Komercyjne na czas nieoznaczony oraz na czas oznaczony (Subskrypcja). Charakter licencji, a w przypadku Subskrypcji również jej termin, są określone w cenniku danego Programu Komercyjnego i zależą od rodzaju Programu Komercyjnego.

 6. Po upływie okresu testowego, jak również każdorazowo po upływie terminu licencji, zainstalowane Oprogramowanie Komercyjne wymaga wpisania Klucza Licencji Produktu lub aktywowania Oprogamowania Komercyjnego poprzez konto użytkownika na Stronach Producenta, lub dokonania aktywacji Oprogramowania Komercyjnego w inny udostępniany przez Producenta sposób, w celu dalszego korzystania z Oprogramowania Komercyjnego zgodnie z warunkami określonymi Umową Licencyjną i cennikiem, w tym zgodnie z opłaconym terminem licencji. Program Komercyjny powiadamia użytkownika o upływie okresu testowego lub zakończeniu terminu licencji oraz o konieczności nabycia lub przedłużenia licencji bądź zaprzestania korzystania z oprogramowania. Każdorazowo Klient zobowiązany jest wówczas zaprzestać korzystania z oprogramowania bądź wykupić lub przedłużyć licencję.

 7. Nabycie licencji na korzystanie z Oprogramowania Komercyjnego po okresie testowym lub po upływie terminu licencji następuje zgodnie z Regulaminem oraz cennikiem danego programu, które określają między innymi cenę oraz charakter i termin licencji.

 8. Nabycie licencji na korzystanie z Oprogramowania Komercyjnego uprawnia Klienta do korzystania z poprawek wydawanych przez Producenta do konkretnej wersji Oprogramowania Komercyjnego, tj. pobierania obejmujących je plików ze Stron Producenta oraz ich instalowania zgodnie z warunkami Umowy Licencyjnej. Poprawki do Oprogramowania Komercyjnego dostępnego on-line przez Strony Producenta instalowane są przez Producenta, a Oprogramowanie udostępniane jest Klientowi w wersji zaktualizowanej. Aktualizacja konkretnej wersji Oprogramowania Komercyjnego do wersji wyższej jest płatna zgodnie z cennikiem danego programu, chyba że dana aktualizacja jest wyraźnie oznaczona jako bezpłatna.

Składanie zamówień na licencje na Oprogramowanie Komercyjne

 1. Zgodnie z Regulaminem, zamówienia są składane drogą elektroniczną na Stronach Producenta. Za zgodą Producenta, Klient może złożyć zamówienie również w inny obustronnie ustalony sposób. W przypadku zamówień składanych na Stronach Producenta, jedno zamówienie może obejmować wyłącznie jeden wybrany przez Klienta Program Komercyjny. Klient może złożyć dowolną liczbę zamówień na licencje dla dowolnej liczby Programów Komercyjnych. W ramach zamówienia składanego na Stronach Producenta, Klient może zamówić licencję w zakresie nie szerszym niż przewidziany w cenniku danego Programu Komercyjnego. Złożenie zamówienia w zakresie szerszym niż przewidziany w cenniku danego programu wymaga wcześniejszego indywidualnego kontaktu z Producentem i nie jest możliwe przy wykorzystaniu funkcjonalności dostępnych na Stronach Producenta.

 2. W celu złożenia zamówienia drogą elektroniczną, Klient wypełnia oraz zatwierdza na Stronach Producenta formularz zamówienia w trybie on-line. Wypełniając formularz zamówienia Klient dokonuje wyboru Programu Komercyjnego oraz zakresu zamawianej licencji zgodnie z cennikiem danego programu. Zatwierdzenie zamówienia każdorazowo wymaga uprzedniej akceptacji Regulaminu i wyświetlonej w formularzu ceny licencji oraz potwierdzenia zapoznania się z warunkami Umowy Licencyjnej. W przypadku Programów Komercyjnych, w których cennikach jest to określone, licencja udzielana jest na czas oznaczony, a odnowienie (przedłużenie) licencji następuje automatycznie poprzez obciążenie karty kredytowej Klienta, chyba że Klient zmieni lub anuluje Subskrypcję. W takim przypadku zatwierdzenie zamówienia wymaga zaakceptowania dodatkowo opcji automatycznego odnowienia licencji, a Klient jest wówczas informowany, że odnowienie licencji będzie następować automatycznie, bez konieczności ponownego potwierdzania zapoznania się z warunkami Regulaminu i Umowy Licencyjnej i bez konieczności ponownego akceptowania ceny licencji. Do zawarcia prawnie wiążącej umowy, łączącej się z obowiązkiem zapłaty, dochodzi z chwilą zatwierdzenia przez Klienta wypełnionego formularza zamówienia na Stronach Producenta.

 3. Po złożeniu zamówienia drogą elektroniczną Klient niezwłocznie otrzymuje od Producenta, na podany w zamówieniu adres e-mail, potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z numerem zamówienia, danymi wymaganymi do dokonania płatności za złożone zamówienie (jeśli płatność nie została zrealizowana drogą elektroniczną w momencie składania zamówienia) oraz innymi niezbędnymi informacjami. Producent udostępnia Usługę nie wcześniej niż po dokonaniu przez Klienta pełnej płatności za zamówienie, w terminie 2 dni roboczych od dnia zaksięgowania należności na rachunku bankowym Producenta. W przypadkach, gdy cennik danego Programu Komercyjnego umożliwia złożenie zamówienia z odroczoną platnością, jak też przypadkach uzgodnionych indywidualnie z Klientem, Producent udostępnia Usługę przed dokonaniem przez Klienta pełnej płatności za zamówienie. Producent wstrzymuje świadczenie Usługi, jeżeli opłata za zamówienie nie zostanie uiszczona w terminie, do czasu zaksięgowania całości należności na rachunku bankowym Producenta.W przypadku, gdy Klient zalega z płatnością z tytułu wcześniej złożonego zamówienia, Producent uprawniony jest do wstrzymania realizacji kolejnego zamówienia (tj. wstrzymania udostępnienia Usługi) do czasu zaksięgowania należności za składane zamówienie na rachunku bankowym Producenta.

 4. W przypadku, gdy Klient zalega z płatnością z tytułu wcześniej złożonego zamówienia, Producent uprawniony jest do wstrzymania realizacji kolejnego zamówienia (tj. wstrzymania udostępnienia Usługi) do czasu zaksięgowania należności za składane zamówienie na rachunku bankowym Producenta.

 5. Producent udostępnia Klientowi Usługę zgodnie z zawartą umową oraz postanowieniami Regulaminu i Umowy Licencyjnej, poprzez przesłanie Klientowi Klucza Licencji Produktu na podany w zamówieniu adres e-mail lub poprzez aktywację Oprogramowania Komercyjnego dostępnego on-line przez Strony Producenta na należącym do Klienta koncie użytkownika.      

Ogólne warunki Wsparcia Technicznego

 1. Wsparcie Techniczne dotyczy i jest świadczone wyłącznie dla Oprogramowania Komercyjnego w okresie ważności licencji na dany Program Komercyjny (tj. jeżeli Klient posiada aktywny Klucz Licencji Produktu lub program jest aktywowany na koncie użytkownika w ramach dostępu on-line przez Strony producenta), jeżeli dla tego Progamu Komercyjnego Kient ma aktywną usługę Wsparcia Technicznego (dalej jako „Abonament na Wsparcie Techniczne”). Wsparcie Techniczne jest świadczone tylko dla wybranych produktów, przy których opisie na Stronach Producenta jest to wyraźnie zaznaczone. Wsparcie Techniczne jest albo wliczone w cenę licencji na Oprogramowanie Komercyjne, albo płatne osobno, niezależnie od opłat z tytułu udzielenia licencji.

 2. Wsparcie Techniczne świadczone jest przez Producenta na rzecz Użytkownika. Użytkownikiem jest osoba fizyczna korzystająca z Oprogramowania Komercyjnego w imieniu własnym jako Klient lub osoba fizyczna korzystająca z Oprogramowania Komercyjnego w imieniu lub w ramach organizacji Klienta. Użytkownikiem jest również osoba fizyczna, która jest upoważniona lub działa w imieniu lub w ramach organizacji podmiotu upoważnionego przez Producenta do odsprzedaży Oprogramowania Komercyjnego podmiotom trzecim, nawet jeżeli sama nie korzysta z takiego oprogramowania.

 3. Rozpoczęcie korzystania ze Wsparcia Technicznego wymaga złożenia zamówienia na Abonament na Wsparcie Techniczne i zawarcia umowy zgodnie z Regulaminem oraz cennikiem danego Programu Komercyjnego, które określają między innymi cenę i okres Wsparcia Technicznego.

 4. Producent jest uprawniony do wstrzymania świadczenia Wsparcia Technicznego dla Programu Komercyjnego, dla którego w terminie nie została uiszczona w całości opłata z tytułu udzielenia przez Producenta licencji, do czasu uiszczenia całości należnych opłat. Producent jest uprawniony także do wstrzymania świadczenia Wsparcia Technicznego dla Programu Komercyjnego w przypadku, gdy w terminie nie została uiszczona w całości opłata z tytułu świadczenia Wspracia Technicznego, do czasu uiszczenia całości należnych opłat.

Składanie zamówień na Wsparcie Techniczne dla Oprogramowania Komercyjnego

 1. Zgodnie z Regulaminem, zamówienia są składane drogą elektroniczną na Stronach Producenta. Za zgodą Producenta, Klient może złożyć zamówienie również w inny obustronnie ustalony sposób. W przypadku zamówień składanych na Stronach Producenta, jedno zamówienie może obejmować Wsparcie Techniczne wyłącznie dla jednego wybranego Programu Komercyjnego, dla jednej konkretnej wersji tego programu. Klient może złożyć dowolną liczbę zamówień na Wsparcie Techniczne dla dowolnej liczby Programów Komercyjnych i dowolnej liczby ich wersji.

 2. W celu złożenia zamówienia drogą elektroniczną, Klient wypełnia oraz zatwierdza na Stronach Producenta formularz zamówienia w trybie on-line. Wypełniając formularz zamówienia Klient dokonuje wyboru Programu Komercyjnego, dla którego świadczone ma być Wsparcie Techniczne i jego wersji oraz wskazuje zakres posiadanej licencji. Zatwierdzenie zamówienia każdorazowo wymaga uprzedniej akceptacji Regulaminu i wyświetlonej w formularzu ceny Usługi oraz potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem Wsparcia Technicznego. W przypadku Programów Komercyjnych, w których cennikach jest to określone, licencja udzielana jest na czas oznaczony, a odnowienie (przedłużenie) licencji następuje automatycznie (odnowienie Abonamentu na Wsparcie Techniczne również następuje automatycznie) poprzez obciążenie karty kredytowej Klienta, chyba że Klient zmieni lub anuluje Subskrypcję. W takim przypadku zatwierdzenie zamówienia wymaga zaakceptowania dodatkowo opcji automatycznego odnowienia licencji, a Klient jest wówczas informowany, że odnowienie licencji będzie następować automatycznie, bez konieczności ponownego potwierdzania zapoznania się z warunkami Regulaminu i Regulaminu Wsparcia Technicznego, i bez konieczności ponownego akceptowania ceny licencji. Do zawarcia prawnie wiążącej umowy, łączącej się z obowiązkiem zapłaty, dochodzi z chwilą zatwierdzenia przez Klienta wypełnionego formularza zamówienia na Stronach Producenta.

 3. Zamówienie Abonamentu na Wsparcie Techniczne może nastąpić również równocześnie z zamówieniem licencji na Oprogramowanie Komercyjne, na formularzu zamówienia licencji.

 4. Po złożeniu zamówienia drogą elektroniczną Producent przesyła Klientowi (na podany w zamówieniu adres e-mail) potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z numerem zamówienia, danymi wymaganymi do dokonania płatności za złożone zamówienie (jeśli płatność nie została zrealizowana drogą elektroniczną w momencie składania zamówienia) oraz innymi niezbędnymi informacjami. Producent udostępnia Usługę nie wcześniej niż po dokonaniu przez Klienta pełnej płatności za zamówienie, w terminie 2 dni roboczych od dnia zaksięgowania należności na rachunku bankowym Producenta. W przypadkach, gdy cennik Wsparcia Technicznego dla danego Porgramu Komercyjnego umożliwia złożenie zamówienia z odroczoną platnością, jak też przypadkach uzgodnionych indywidualnie z Klientem, Producent udostępnia Usługę przed dokonaniem przez Klienta pełnej płatności za zamówienie. Producent wstrzymuje świadczenie Usługi, jeżeli opłata za zamówienie nie zostanie uiszczona w terminie, do czasu zaksięgowania całości należności na rachunku bankowym Producenta.Producent udostępnia Klientowi Usługę zgodnie z zawartą umową oraz postanowieniami Regulaminu i Regulaminu Wsparcia Technicznego. Wykupione Wsparcie Techniczne dla Programu Komercyjnego i jego wersji wybranej przy składaniu zamówienia nie upoważnia Użytkownika do otrzymania Wsparcia Technicznego dla innego programu lub innej wersji wybranego programu.

 5. Producent udostępnia Klientowi Usługę zgodnie z zawartą umową oraz postanowieniami Regulaminu i Regulaminu Wsparcia Technicznego. Wykupione Wsparcie Techniczne dla Programu Komercyjnego i jego wersji wybranej przy składaniu zamówienia nie upoważnia Użytkownika do otrzymania Wsparcia Technicznego dla innego programu lub innej wersji wybranego programu.

 6. Cena Abonamentu na Wsparcie Techniczne kalkulowana jest dla określonej wersji Oprogramowania Komercyjnego. Przy zakupie Wsparcia Technicznego dla nowszej wersji Oprogramowania Komercyjnego mogą obowiązywać inne ceny.

Zwroty licencji – Umowne prawo odstąpienia

 1. W odniesieniu do części oferowanego Oprogramowania Komercyjnego Producent oferuje prawo do jego zwrotu bez podawania przyczyny (umowne prawo odstąpienia od umowy). Prawem zwrotu objęte są wyłącznie Programy Komercyjne, przy opisie których jest to wyraźnie zaznaczone. W odniesieniu do Programu Komercyjnego objętego prawem zwrotu, Klientowi przysługuje umowne prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy, niezależnie od przyczyny odstąpienia.

 2. Umowne prawo odstąpienia nie obejmuje umów zakupu Wsparcia Technicznego. W drodze wyjątku, w przypadku, gdy zamówienie licencji na dany Program Komercyjny obejmowało równocześnie zamówienie Wsparcia Technicznego dla tego programu, prawem odstąpienia objęte są również Usługi w zakresie Wsparcia Technicznego.

 3. W celu odstąpienia od umowy Klient wypełnia oraz zatwierdza na Stronach Producenta formularz zwrotu w trybie on-line. Wypełniając formularz zwrotu Klient musi podać swoje dane identyfikacyjne tożsame z danymi podanymi w zamówieniu oraz numer zamówienia, które podlega zwrotowi lub numer dokumentującej to zamówienie faktury VAT. Datą odstąpienia od umowy jest data zatwierdzenia przez Klienta wypełnionego formularza zwrotu na Stronach Producenta. Data odstąpienia nie może przypadać później niż 30 dni od daty zawarcia umowy zgodnie z Regulaminem.

 4. Po odstąpieniu od umowy Klient otrzymuje od Producenta, na podany w formularzu zwrotu adres e-mail, potwierdzenie odstąpienia od umowy. Zwrot opłaty otrzymanej z tytułu umowy, od której nastąpiło odstąpienie, zostanie zrealizowany przez Producenta w terminie 30 dni przelewem na rachunek bankowy, z którego została uiszczona opłata.

Odpowiedzialność producenta

 1. W stosunkach z Klientami niebędącymi konsumentami, Regulamin niniejszym wyłącza odpowiedzialność Producenta z tytułu rękojmi zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem art. 558 § 2 Kodeksu cywilnego.

 2. W stosunkach z Klientami niebędącymi konsumentami, Regulamin niniejszym w całości wyłącza odpowiedzialność kontraktową Producenta z tytułu szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z wyjątkiem odpowiedzialności za szkody wyrządzone z winy umyślnej (art. 473 § 2 Kodeksu cywilnego).

Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące świadczonych przez Producenta Usług mogą być składane przez Klientów poprzez wypełnienie i zatwierdzenie formularza reklamacji on-line na Stronach Producenta lub poprzez przesłanie reklamacji w formie pisemnej na adres Producenta: CodeTwo sp. z o.o. sp. k., ul. Wolności 16, 58-500 Jelenia Góra, Polska.

 2. Złożoną reklamację Producent rozpatruje w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W terminie tym Producent informuje Klienta o wyniku rozpatrzenia reklamacji, wysyłając wiadomość na podany w reklamacji adres e-mail lub wysyłając pisemne powiadomienie na adres Klienta wskazany w reklamacji złożonej drogą pisemną.

 3. W przypadku zgłoszenia przez Klienta faktu nieotrzymania w przewidzianym Regulaminem terminie wiadomości e-mail zawierającej zamówioną Usługę lub fakturę, Producent niezwłocznie ponownie przesyła odpowiednią korespondencję.

Ochrona danych osobowych

 1. W celu należytej realizacji Usług, Producent może żądać podania danych osobowych przez Klienta lub Użytkownika. W zależności od sytuacji może to dotyczyć w szczególności: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania i adresu korespondencyjnego, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu. W formularzu zamówienia lub formularzu tworzenia konta użytkowanika Producent wskazuje dane osobowe, których podanie jest niezbędne do zawarcia umowy i świadczenia konkretnej Usługi (cel przetwarzania danych). To samo dotyczy formularzy i zgłoszeń związanych ze świadczonym przez Producenta Wsparciem Technicznym. 

 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia przez Producenta Usług. Dotyczy to w szczególności konieczności prawidłowej identyfikacji przez Producenta drugiej strony zawieranej umowy. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania, zwracając się w tym celu do Producenta. 

 3. Podając dane osobowe Klient będący osobą fizyczną może wyrazić zgodę na ich wykorzystanie w celach handlowych i marketingowych przez Producenta lub podmioty trzecie. Zgoda taka jest dobrowolna, nie jest niezbędna do korzystania z Usług i może zostać w każdej chwili odwołana poprzez przesłanie odpowiedniego zawiadomienia na adres e-mail Producenta wskazany w punkcie 1 Regulaminu.

 4. Producent współpracuje z PayPal oraz Braintree w celu przetwarzania płatności elektronicznych. W przypadku, gdy Klient wybiera płatność poprzez system Braintree lub system PayPal, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349) oraz Chase Paymentech Europe Limited (EastPoint Plaza, EastPoint Business Park, Dublin 3, Ireland). Szczegółowe informacje dotyczące zasad przekazywania danych znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem https://www.codetwo.pl/regulations/privacy.

 5. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez Producenta zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Producent, tj. spółka CodeTwo sp. z ograniczoną odpowiedzialnością.o. sp. k. z siedzibą w Jeleniej Górze.

Postanowienia końcowe

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na otrzymywanie, na podane w zamówieniu adresy poczty elektronicznej lub adresy korespondencyjne, informacji związanych z Usługami, z których korzysta Klient oraz z realizacją zawartych z Producentem umów, co w szczególności dotyczy informacji o nowych i uaktualnionych wersjach oprogramowania, zmian w regulaminach, cennikach i zasadach współpracy.

 2. Składając zamówienie Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych Producenta lub podmiotów trzecich drogą elektroniczną lub listownie na podane w zamówieniu adresy e-mail lub adresy korespondencyjne. Zgoda taka jest dobrowolna, nie jest niezbędna do korzystania z Usług i może zostać w każdej chwili odwołana poprzez przesłanie korespondencji elektronicznej na adres e-mail Producenta wskazany w punkcie 1 Regulaminu.

 3. Treści zamieszczone na Stronach Producenta podlegają co do zasady ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 4. Klient może, według własnego wyboru, przekazywać Producentowi uwagi, pomysły lub propozycje zmian lub modyfikacji Stron Producenta, Oprogramowania Producenta lub świadczonych przez Producenta Usług, Niezależnie od rodzaju i zakresu przekazanych uwag, promysłów lub propozycji, Klientowi nie przysługują z tego tytułu wobec Producenta żadne roszczenia, niezależnie od tego, czy Producent takie przekazane mu uwagi, pomysły lub propozycje w całości lub części wykorzysta.

 5. Dostarczanie przez Klientów i inne podmioty korzystające ze Stron Producenta treści o charakterze bezprawnym jest zabronione.

 6. Każda zmiana Regulaminu opatrzona jest datą jej wejścia w życie. Wejście w życie zmiany Regulaminu nie może nastąpić wcześniej niż z chwilą jej opublikowania na Stronach Producenta. Zmiany Regulaminu obowiązują wyłącznie dla zamówień składanych po dniu ich wejścia w życie. Zmiany Regulaminu nie odnoszą skutku w odniesieniu do zamówień złożonych przed ich wejściem w życie.

 7. Dla korzystania ze Stron Producenta konieczne są następujące wymagania techniczne: jakakolwiek z następujących przeglądarek internetowych z włączoną obsługą JavaScript: Internet Explorer 9 lub nowsza, Microsoft Edge (najnowsza wersja), Firefox (najnowsza wersja), Safari (najnowsza wersja), Opera (najnowsza wersja) lub Google Chrome (najnowsza wersja).

CodeTwo sp. z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.