Regulaminy i Prywatność CodeTwo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego

Ostatnia aktualizacja: 31.03.2017 

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego (zwana dalej Umową Licencyjną) dotycząca Oprogramowania CodeTwo. 

I. Oprogramowanie CodeTwo jest chronione prawem autorskim na podstawie umów międzynarodowych oraz krajowych aktów prawnych obowiązujących w poszczególnych państwach. Oprogramowanie CodeTwo jest wyłączną własnością Licencjodawcy. Wyłącznym podmiotem uprawnionym z tytułu praw autorskich do Oprogramowania CodeTwo jest Licencjodawca.

II. Jakiekolwiek sposoby korzystania z Oprogramowania CodeTwo, w tym jakiekolwiek sposoby jego instalowania, kopiowania, rozpowszechniania, dystrybuowania, niezależnie od formy, dozwolone są wyłącznie w ramach zezwolenia i upoważnienia udzielanego niniejszą Umową Licencyjną. Wszelkie sposoby i formy korzystania z Oprogramowania CodeTwo w zakresie przekraczającym zezwolenie i upoważnienie udzielone niniejszą Umową Licencyjną będą stanowiły naruszenie przysługujących Licencjodawcy praw autorskich do Oprogramowania CodeTwo.

III. Każda forma rozpoczęcia korzystania z Oprogramowania CodeTwo, w tym otwieranie plików zawierających Oprogramowanie CodeTwo, ich kopiowanie lub przesyłanie, w całości lub części, w tym w szczególności instalowanie Oprogramowania CodeTwo i uzyskanie dostępu do Oprogramowania CodeTwo on-line przez Strony Licencjodawcy, jak również potwierdzenie zapoznania się z Umową Licencyjną poprzez zaznaczenie przycisku wyboru pod jej treścią oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszej Umowy Licencyjnej oraz wyrażenie zgody na związanie Licencjobiorcy warunkami tej umowy.

IV. Użytkownik dokonujący powyższych czynności, co w szczególności dotyczy instalowania Oprogramowania CodeTwo, uzyskiwania dostępu do Oprogramowania CodeTwo on-line przez Strony Licencjodawcy potwierdzania zapoznania się z Umową Licencyjną poprzez zaznaczenie przycisku wyboru pod jej treścią, na potrzeby Licencjobiorcy niebędącego osobą fizyczną, oświadcza, zapewnia i gwarantuje, że jest uprawniony do związania Licencjobiorcy warunkami niniejszej Umowy Licencyjnej i zaciągnięcia w imieniu Licencjobiorcy wynikających z tej umowy zobowiązań.

V. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na powyższe warunki, w tym w szczególności nie akceptuje warunków niniejszej Umowy Licencyjnej i nie wyraża zgody na związania postanowieniami tej umowy siebie bądź Licencjobiorcy niebędącego osobą fizyczną, zobowiązany jest niezwłocznie zaprzestać pobierania, kopiowania, instalowania, oraz każdej innej formy korzystania z Oprogramowania CodeTwo, w tym uzyskiwania dostępu do Oprogramowania CodeTwo on-line przez Strony Licencjodawcy, jak też zniszczyć lub zwrócić wszelkie pozyskane kopie i nośniki Oprogramowania CodeTwo.

VI. Niniejsza Umowa Licencyjna ma zastosowanie do każdej kopii i każdego sposobu wyrażenia każdego Programu CodeTwo.

VII. Niniejsza Umowa Licencyjna wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia przez Użytkownika korzystania z Oprogramowania CodeTwo w jakikolwiek sposób, najpóźniej z chwilą dokonania pierwszej instalacji Oprogramowania CodeTwo, uzyskania po raz pierwszy dostępu do Oprogramowania CodeTwo on-line przez Strony Licencjodawcy lub zaznaczenia opcji „Potwierdzam (i akceptuję) zapoznanie się z warunkami niniejszej Umowy Licencyjnej” (“I accept the terms in the License Agreement”).

VIII. Niniejsza Umowa Licencyjna zastępuje wszelkie ewentualne wcześniejsze ustalenia pomiędzy Licencjodawcą i Licencjobiorcą dotyczące Oprogramowania CodeTwo.

IX. Microsoft, Exchange, Azure, Office 365, Skype, Active Directory, Windows, Outlook, ActiveSync są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation. Apple, iPad, iPhone, iPod touch, Mac I iCloud są zastrzeżonymi znakami towarowymi Apple Inc. Pozostałe nazwy firm i produktów wymienione w Oprogramowaniu CodeTwo również mogą być znakami towarowymi i/lub znakami usługowymi osób trzecich.

§ 1.Definicje.

Licencjodawca: CodeTwo sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Jeleniej Górze, ul Wolności 16, 58-500 Jelenia Góra, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000438398, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, numer identyfikacji podatkowej NIP: 6112622141.

Strony Licencjodawcy: strony internetowe i ich subdomeny, których jest właścicielem i administratorem jest Licencjodawca, w tym strony www.codetwo.com, www.codetwo.de, www.codetwo.pl.

Oprogramowanie CodeTwo lub Program CodeTwo: Każdy program komputerowy CodeTwo w całości lub części niezależnie od sposobu jego wyrażenia i zapisu, w tym w formie zapisu maszynowego, drukiem, ręcznego, audiowizualnego (co oznacza wszelkiego rodzaju utrwalenia graficzne, audio lub video), co obejmuje w szczególności pliki instalacyjne programów, programy dostępne on-line przez Strony Licencjodawcy, instrukcje, dane oraz każdą formę dokumentacji, łącznie ze wszystkimi należącymi do niego mediami, materiałami drukowanymi oraz dokumentacją elektroniczną.

Licencjobiorca: Podmiot uprawniony do korzystania z Oprogramowania CodeTwo na podstawie niniejszej Umowy Licencyjnej.

Użytkownik: Osoba fizyczna korzystająca z Oprogramowania CodeTwo w jakikolwiek sposób, działająca w imieniu własnym jako Licencjobiorca lub w imieniu i w ramach organizacji Licencjobiorcy nie będącego osobą fizyczną.

Autoryzowany Użytkownik: Użytkownik korzystający z Oprogramowania CodeTwo w ramach uprawnień wynikających z Umowy Licencyjnej oraz z Zakresu Korzystania i Terminu Licencji.

Zakres Korzystania: Maksymalny dopuszczalny zakres (poziom) korzystania przez Licencjobiorcę z określonego Programu CodeTwo.

Termin Licencji: Okres, na jaki Licencjobiorcy została udzielona licencja na korzystanie z określonego Programu CodeTwo.

Dokumentacja Oprogramowania: Wszelkie dokumenty lub materiały tekstowe lub multimedialne dotyczące Oprogramowania CodeTwo, w tym w szczególności: instrukcje użytkownika, materiały bazy wiedzy, materiały szkoleniowe. Dokumentacja Oprogramowania jest dostępna na stronach internetowych Licencjodawcy, w tym na stronach: www.codetwo.com, www.codetwo.de, www.codetwo.pl oraz ich subdomenach, a jej elementy mogą być dołączone do Programu CodeTwo.

Klucz Licencji Produktu: Alfanumeryczny kod umożliwiający Użytkownikowi pełną aktywację Oprogramowania CodeTwo innego niż bezpłatne. Oprogramowanie CodeTwo udostępniane on-line przez Strony Licencjodawcy nie wymaga wprowadzenia Klucza Licencji Produktu.

Konto Użytkownika: konto utworzone przez użytkownika na jednej ze Stron Licencjodawcy, które umożliwia dostęp do Oprogramowania CodeTwo udostępnianego w formie programów dostępnych on-line przez Strony Licencjodawcy.

Okres Testowy: Okres, w którym Licencjobiorca, po zainstalowaniu lub uzyskaniu dostępu do Oprogramowania CodeTwo udostępnianego przez Licencjodawcę w formie innej niż bezpłatna, może bezpłatnie korzystać z tego Oprogramowania CodeTwo. W Okresie Testowym Oprogramowanie CodeTwo nie wymaga wprowadzenia Klucza Licencji Produktu.

Dokumenty Sprzedaży: Wystawiane przez Licencjodawcę: rachunek z tytułu udzielenia (sprzedaży) licencji, Dokument Licencyjny.

Dokument Licencyjny: Dokument generowany przez Licencjodawcę wraz z rachunkiem, określający przysługujące Licencjobiorcy Zakres Korzystania i Termin Licencji.

Numer Wersji (Wersja) Programu CodeTwo: Każdy Program CodeTwo oznaczony jest ciągiem trzech cyfr, np. 1.x.x. Pierwsza cyfra oznacza numer Wersji Programu CodeTwo. Zmiana pierwszej cyfry oznaczenia Programu CodeTwo oznacza, że jest to inna Wersja tego Programu.

Aktualizacja Programu CodeTwo (Aktualizacja): Aktualizacja to zmiana w Programie CodeTwo następująca w ramach tej samej Wersji Programu CodeTwo i nie stanowiąca zmiany Wersji tego programu. Poszczególne Aktualizacje następujące w ramach tej samej Wersji Programu CodeTwo oznaczane są w kolejności drugą i trzecią cyfrą oznaczenia Programu CodeTwo, np. x.1.2.

Okres Gwarancji: Okres, w którym Licencjodawca udziela Licencjobiorcy gwarancji określonych w niniejszej Umowie Licencyjnej.

Prawo krajowe: Prawo obowiązujące na terytorium danego państwa, w którym ma miejsce korzystanie z Oprogramowania CodeTwo.

Prawo wybrane: Wybrane na mocy niniejszej Umowy Licencyjnej prawo właściwe dla wynikających z tej umowy stosunków pomiędzy Licencjodawcą a Licencjobiorcą.

§ 2. Licencja.

Na mocy niniejszej Umowy Licencyjnej, Licencjodawca udziela Licencjobiorcy niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z legalnie uzyskanego Oprogramowania CodeTwo zgodnie z przeznaczeniem i dokumentacją tego Oprogramowania, w rozmiarze nieprzekraczającym Zakresu Korzystania i w okresie zgodnym z Terminem Licencji. Na potrzeby przepisów Prawa krajowego lub Prawa właściwego, które wymagają określenia tzw. pól eksploatacji, których dotyczy udzielana licencja, pola eksploatacji zostają określone jako: „Trwałe lub czasowe zwielokrotnienie programu komputerowego w całości lub w części, wyłącznie na potrzeby Licencjobiorcy (w tym prowadzonej przez niego działalności) i wyłącznie w zakresie zgodnym z przeznaczeniem Programu CodeTwo i jego dokumentacją”. Niniejsza Umowa Licencyjna CodeTwo jest umową udzielającą Licencjobiorcy wyłącznie upoważnienia do korzystania z Oprogramowania CodeTwo i w żaden sposób nie oznacza sprzedaży ani jakiejkolwiek innej formy przeniesienia praw do Oprogramowania CodeTwo. Uprawnienia Licencjobiorcy nie wykraczają w żadnym wypadku i w żaden sposób poza zakres uprawnień wyraźnie i jednoznacznie przyznanych Licencjobiorcy na mocy niniejszej Umowy Licencyjnej CodeTwo. Niniejsza Umowa Licencyjna nie obejmuje żadnego, w tym dorozumianego, zobowiązania Licencjodawcy wobec Licencjobiorcy, o ile nie jest ono wyraźnie zapisane w jej treści. W szczególności umowa ta nie obejmuje zobowiązania Licencjodawcy do świadczenia usług polegających na wprowadzaniu zmian w Oprogramowaniu CodeTwo, instalacji lub testach tego oprogramowania, czy też na prowadzeniu szkoleń.

Na mocy odrębnie zawartej pomiędzy Licencjodawcą a Licencjobiorca umowy serwisowej, Licencjodawca może świadczyć usługi w zakresie wsparcia konkretnej wersji konkretnego Programu CodeTwo (o ile Licencjodawca oferuje takie usługi).

§ 3. Oprogramowanie bezpłatne i Okres Testowy.

Licencjodawca udostępnia Oprogramowanie CodeTwo na Stronach Licencjodawcy, umożliwiając pobranie plików instalacyjnych Programu CodeTwo lub założenie Konta Użytkownika i uzyskanie dostępu Programu CodeTwo on-line przez Strony Licencjodawcy. Licencjodawca udostępnia Oprogramowanie CodeTwo w formie płatnej i w formie bezpłatnej. Każdy Program CodeTwo, który nie jest wyraźnie oznaczony jako „bezpłatny”, jest programem płatnym i darmowe korzystanie z niego jest zabronione, niezależnie od tego, czy ten Program CodeTwo posiada ograniczenia uniemożliwiające jego uruchomienie lub wykonywanie (nie dotyczy to Okresu Testowego). Legalnie uzyskany Program CodeTwo, oznaczony i udostępniany przez Licencjodawcę jako bezpłatny na określonych przez Licencjodawcę warunkach, nie zawiera ograniczeń czasowych korzystania z tego programu przez Licencjobiorcę. Oprogramowanie CodeTwo udostępniane przez Licencjodawcę w formie innej niż bezpłatna, może być przez Licencjodawcę udostępniane bezpłatnie na Okres Testowy, o ile jest to wyraźnie określone. Po upływie Okresu Testowego zainstalowany Program CodeTwo wymaga do jego dalszego działania wpisania Klucza Licencji Produktu lub musi być aktywowany poprzez Konto Użytkownika. Jakakolwiek forma korzystania z Oprogramowania CodeTwo po wyświetleniu komunikatu, że okres testowy upłynął, jest kategorycznie zabroniona niezależnie od tego, czy Oprogramowanie CodeTwo posiada ograniczenia uniemożliwiające jego uruchomienie lub wykonywanie.

§ 4. Zakres Korzystania. Termin Licencji.

Sposób określenia Zakresu Korzystania oraz Terminu Licencji zależy od Programu CodeTwo i jest każdorazowo wskazany w dokumentacji danego Programu CodeTwo oraz w Dokumentach Sprzedaży, w tym w Dokumencie Licencyjnym. Sposób określenia Zakresu Korzystania i Terminu Licencji może być również wskazany w samym Programie CodeTwo lub w innych dokumentach związanych z Programem CodeTwo. Dopuszczalny dla Licencjobiorcy Zakres Korzystania oraz Termin Licencji dla konkretnego Programu CodeTwo określone są w Dokumencie Licencyjnym dla tego Programu. W przypadku Programu CodeTwo oznaczonego i udostępnianego przez Licencjodawcę jako bezpłatny dopuszczalny dla Licencjobiorcy Zakres Korzystania oraz Termin Licencji określone są w Programie CodeTwo.

Zakres Korzystania może być określany samodzielnie lub łącznie poprzez:

- liczbę Autoryzowanych Użytkowników lub skrzynek pocztowych,

- liczbę serwerów lub tenantów,

- w inny sposób określony przez Licencjodawcę.

Termin Licencji może być przez Licencjodawcę oznaczony jako nieograniczony czasem (licencja bezterminowa) lub jako termin ograniczony oznaczonym okresem czasu lub oznaczoną datą (licencja terminowa). Termin Licencji nieograniczony czasem oznacza udzielenie uprawnienia na czas nieoznaczony i uprawnia do korzystania z konkretnego Programu CodeTwo bez ograniczeń czasowych. Termin Licencji ograniczony oznaczonym okresem czasu lub oznaczoną datą uprawnia do korzystania z konkretnego Programu CodeTwo wyłącznie przez czas, na jaki została udzielona licencja, określony w Dokumencie Licencyjnym. Każdy Program CodeTwo, który nie jest wyraźnie oznaczony jako licencjonowany „bezterminowo” jest programem podlegającym licencji ograniczonej czasowo i korzystanie z niego jest dozwolone wyłącznie w okresie, na jaki została udzielona licencja. Korzystanie Programu CodeTwo po upływie Terminu Licencji jest zabronione, niezależnie od tego, czy ten Program CodeTwo posiada ograniczenia uniemożliwiające jego uruchomienie lub wykonywanie po upływie Terminu Licencji. Po upływie Terminu Licencji ograniczonego oznaczonym okresem czasu lub oznaczoną datą, zainstalowany Program CodeTwo może wymagać do jego dalszego działania nabycia licencji na kolejny okres licencyjny i wpisania nowego Klucza Licencji Produktu otrzymywanego przez Licencjobiorcę od Licencjodawcy po uiszczeniu kolejnej opłaty licencyjnej albo aktywacji programu poprzez Konto Użytkownika.

§ 5. Opłaty i podatki.

Opłaty licencyjne z tytułu korzystania z Oprogramowania CodeTwo uzależnione są od parametrów określonych przy nabywaniu uprawnień do danego Programu CodeTwo, w tym przede wszystkim od Zakresu Korzystania i Terminu Licencji. Opłaty licencyjne mogą być ustalone jako opłaty jednorazowe lub opłaty okresowe. Uiszczone przez Licencjobiorcę opłaty licencyjne nie podlegają jakiemukolwiek zwrotowi, o ile nie wynika to wyraźnie z pozostałych postanowień niniejszej Umowy Licencyjnej CodeTwo lub postanowień Dokumentów Sprzedaży. Jeżeli w związku z nabyciem przez Licencjobiorcę licencji na Program CodeTwo, właściwe organy podatkowe, celne lub podobne w państwie sprzedaży, nabycia lub korzystania z licencji na Program CodeTwo nałożą na Licencjobiorcę lub na używanie Programu CodeTwo jakikolwiek podatek lub opłatę o podobnym charakterze, to ciężar takiej opłaty poniesie wyłącznie Licencjobiorca.

§ 6. Potwierdzenie uprawnień licencyjnych.

Potwierdzeniem posiadanych przez Licencjobiorcę uprawnień licencyjnych do używania Oprogramowania CodeTwo zgodnie z określonym Zakresem Korzystania i Terminem Licencji jest tylko i wyłącznie Dokument Licencyjny wraz z wystawionym przez Licencjodawcę rachunkiem z tytułu udzielenia licencji. Licencjobiorca zobowiązany jest do trwałego przechowywania Dokumentów Sprzedaży potwierdzających przysługujący Licencjobiorcy Zakres Korzystania i Termin Licencji przez cały okres korzystania z Oprogramowania CodeTwo. Pełną treść obowiązujących pomiędzy Licencjodawcą i Licencjobiorcą warunków licencyjnych wyznaczają łącznie: niniejsza Umowa Licencyjna CodeTwo oraz Dokumenty Sprzedaży.

§ 7. Wersja i Aktualizacja Programu CodeTwo. Język.

Licencjodawca ma niczym nieograniczone prawo do publikacji, powielania, przetwarzania i dokonywania zmian w Oprogramowaniu CodeTwo, w tym tworzenia jego aktualizacji i nowych Wersji. Niniejsza Umowa Licencyjna uprawnia Licencjobiorcę do korzystania wyłącznie z jednej, Wersję Programu CodeTwo, do korzystania z którego uprawnia legalnie nabyta licencja. W ramach niniejszej Umowy Licencyjnej, Licencjobiorca nie jest uprawniony do korzystania z innej aplikacji niż dana Wersja Programu CodeTwo, do korzystania z którego uprawnia legalnie nabyta licencja. W ramach niniejszej Umowy Licencyjnej Licencjobiorca uprawniony jest do korzystania z Aktualizacji Programu CodeTwo zgodnie z warunkami niniejszej Umowy Licencyjnej. Korzystanie z Aktualizacji Programu CodeTwo może się wiązać z dodatkowymi odmiennymi warunkami korzystania z danej Wersji Programu CodeTwo, o których Licencjobiorca zostanie poinformowany (np. w formie komunikatu) najpóźniej podczas procesu instalowania Aktualizacji albo podczas uzyskiwania dostępu do zaktualizowanej Wersji Programu CodeTwo poprzez Konto Użytkownika. Zainstalowanie lub każda inna forma rozpoczęcia korzystania z Aktualizacji Programu CodeTwo oznacza, że Licencjobiorca akceptuje te wszelkie dodatkowe warunki mające zastosowanie. W przeciwnym wypadku Licencjobiorca zobowiązany jest niezwłocznie przerwać proces aktualizacji Programu CodeTwo. Za dodatkową opłatą Licencjobiorca może nabyć uprawnienie do zmiany wersji Programu CodeTwo na nową (o ile możliwość taka jest udostępniana przez Licencjodawcę). W takim wypadku licencja udzielona na zastępowaną Wersję Programu CodeTwo wygasa z chwilą instalacji nowej Wersji tego Programu. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości i w całości akceptuje, że Oprogramowanie CodeTwo, w tym jego dokumentacja, może być publikowane i udostępniane wyłącznie w języku angielskim.

§ 8. Zakaz kopiowania. Kopia zapasowa.

Bezwzględnie zabronione jest jakiekolwiek kopiowanie lub powielanie Oprogramowania CodeTwo, w tym Dokumentacji Oprogramowania, za wyjątkiem uprawnień jednoznacznie wynikających z niniejszej Umowy Licencyjnej lub z bezwzględnie obowiązujących przepisów Prawa krajowego lub Prawa właściwego, których stosowania nie można wyłączyć w drodze umowy.

Licencjobiorca ma prawo wykonać jedną kopię zapasową Programu CodeTwo na jednej jednostce zapisu danych (np. nośnik CD, dysk twardy) w celach archiwizacji lub bezpieczeństwa danych, pod warunkiem, że:

- licencja na Program CodeTwo została legalnie nabyta,

- wykonana kopia zapasowa nie będzie używana dopóki używany będzie Program CodeTwo, z którego kopia ta została wykonana, a w szczególności kopia ta nie będzie używana równolegle z tym Programem CodeTwo,

- wykonana kopia zapasowa będzie oznaczona takimi samymi oznaczeniami, informacjami i uwagami dotyczącymi praw autorskich, jak Program CodeTwo, z którego kopia ta została wykonana,

- Licencjobiorca będzie przestrzegać postanowień niniejszej Umowy Licencyjnej.

Licencjobiorca ma prawo zapisać jedną kopię plików instalacyjnych Programu CodeTwo na serwerze sieciowym, jednakże wyłącznie w celu zainstalowania tego programu na innym komputerze za pomocą sieci lokalnej.

Powyższe uprawnienia nie dotyczą Programu CodeTwo, do którego Licencjobiorca uzyskuje dostęp on-line przez Strony Licencjodawcy.

§ 9. Działania niedozwolone (wyliczenie przykładowe).

Oprogramowanie CodeTwo jest przedmiotem licencji jako jedna całość i zabronione jest zastępowanie, rozdzielanie oraz zmiana jego poszczególnych komponentów i modułów, jak też ich wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie innej niż zgodnie z kompletną i legalnie nabytą licencją na Program CodeTwo, co dotyczy m.in. jego plików, treści audiowizualnych i Dokumentacji Oprogramowania. Licencjobiorca może korzystać z Oprogramowania CodeTwo wyłącznie w zakresie określonym w niniejszej Umowy Licencyjnej i wynikającym z przysługującego Licencjobiorcy Zakresu Korzystania, bez względu na techniczne możliwości innego sposobu korzystania z Oprogramowania CodeTwo. Zabronione są wszelkie formy dezasemblacji, dekompilacji, odtwarzania kodu źródłowego oraz inne sposoby tłumaczenia Oprogramowania CodeTwo, z zastrzeżeniem postanowień kolejnego zdania. W przypadkach, w których bezwzględnie obowiązujące przepisy Prawa krajowego lub Prawa właściwego nie dopuszczają możliwości umownego wyłączenia prawa Licencjobiorcy do podejmowania czynności, o którym mowa we wcześniejszym ustępie z uwagi na interes Licencjobiorcy w osiągnięciu współdziałania niezależnie stworzonego programu komputerowego, Licencjobiorca zobowiązany jest w pierwszej kolejności zwrócić się do Licencjodawcy o udostępnienie takich niezbędnych informacji, a dopiero w braku reakcji Licencjodawcy upoważniony jest do samodzielnego uzyskania tych informacji poprzez czynności określone w zdaniu wcześniejszym. Zabronione są wszelkie formy udostępniania Oprogramowania CodeTwo osobom trzecim, w tym jego wypożyczanie, wydzierżawianie, wynajmowanie, leasing lub udzielanie dalszych licencji. Licencjodawca nie zezwala na przenoszenie prawa do Oprogramowania CodeTwo na osoby trzecie, w tym nie zezwala na jakiekolwiek formy cesji praw licencyjnych.

§ 10. Wyłączona gwarancja.

Licencjodawca nie udziela na Oprogramowanie CodeTwo żadnej gwarancji, w szczególności w zakresie zastosowania, funkcjonalności, przydatności, jakości, prawa własności lub nienaruszania praw osób trzecich. 

§ 11. Ograniczenia odpowiedzialności.

W najszerszym możliwym i dopuszczalnym przez Prawo krajowe lub Prawo właściwe zakresie Licencjodawca i Licencjobiorca bezwzględnie wyłączają jakąkolwiek odpowiedzialność Licencjodawcy wobec Licencjobiorcy w związku z nabyciem licencji i używaniem przez Licencjobiorcę Oprogramowania CodeTwo. Wyłącznie to obejmuje w szczególności przypadki określone poniżej.

Licencjodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak funkcjonalności Oprogramowania CodeTwo odpowiadającej oczekiwaniom Licencjobiorcy, brak kompatybilności Oprogramowania CodeTwo z innym oprogramowaniem Licencjobiorcy, ani za błędy powstałe w czasie działania Oprogramowania CodeTwo, jeżeli dane deklaracje nie były wyraźnie podane przy opisie danego programu.

W żadnych okolicznościach Licencjodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu:

- utraty lub uszkodzenie jakichkolwiek danych lub informacji,

- powstałych przerw w funkcjonowaniu systemów informatycznych,

- szkody ubocznej lub pośredniej ani szkody, której nie można było przewidzieć przy zawieraniu niniejszej Umowy Licencyjnej,

- naruszenia dóbr osobistych, utraty kontaktów handlowych lub reputacji.

W żadnych okolicznościach Licencjodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z nabyciem licencji na Program CodeTwo i używaniem Programu CodeTwo:

- który został zmodyfikowany przez Licencjobiorcę lub na zlecenie Licencjobiorcy lub przez jakiekolwiek osoby trzecie, za których działalności Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności,

- w sposób niezgodny z Dokumentacją Oprogramowania, licencją lub znanymi Licencjobiorcy ograniczeniami,

- w nieaktualnej Wersji lub bez zainstalowania dostępnych Aktualizacji Programu CodeTwo w przypadku, gdy Licencjobiorca został poinformowany o zaleceniu zainstalowania nowej Wersji lub Aktualizacji Programu CodeTwo, a zainstalowanie nowej Wersji lub Aktualizacji Programu CodeTwo pozwoliłoby uniknąć powstania szkody lub zmniejszyć ryzyko jej wystąpienia.

W każdym przypadku, odpowiedzialność Licencjodawcy wobec Licencjobiorcy w związku z nabyciem licencji na Program CodeTwo i używaniem Programu CodeTwo ograniczona jest, tak czy inaczej:

- rodzajowo, wyłącznie do szkód wyrządzonych z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa,

- zakresowo, wyłącznie do poniesionego przez Licencjobiorcę rzeczywistego uszczerbku (damnum emergens), z bezwzględnym wyłączeniem jakiejkolwiek formy odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści (lucrum cessans) lub szkód pośrednich, w tym przewidywanych oszczędności,

- kwotowo, wyłącznie do kwoty, jaką Licencjobiorca zapłacił za nabycie licencji na Program CodeTwo, którego wadliwość spowodowała szkodę.

W żadnych okolicznościach Licencjodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek roszczeń podniesionych wobec Licencjobiorcy przez osoby trzecie. Ograniczenia określone we wcześniejszych ustępach niniejszego paragrafu wiążą i mają pełne zastosowanie nawet wówczas, gdy (niezależnie od tego, że) Licencjodawca lub jego pracownicy zostali poinformowani o możliwości ich wystąpienia. Ograniczenia określone we wcześniejszych ustępach niniejszego paragrafu dotyczą wszelkich przypadków powstania szkody, tj. szkody wynikającej zarówno z niewykonania zobowiązania, jego niewłaściwego wykonania (ex contractu), jak i wynikającej z czynu niedozwolonego (ex delicto). Ani Licencjodawca, ani Licencjobiorca, nie ponoszą odpowiedzialności za niedopełnienie jakichkolwiek wiążących ich zobowiązań w przypadku, gdy było to spowodowane w całości przyczynami od nich niezależnymi (leżącymi poza ich kontrolą). Ograniczenia odpowiedzialności Licencjodawcy objęte niniejszą Umową Licencyjną znajdują takie samo zastosowanie do pracowników i programistów Licencjodawcy. W przypadku, gdy bezwzględnie obowiązujące przepisy Prawa krajowego lub Prawa właściwego, których stosowania nie można wyłączyć w drodze umowy, nie będą dopuszczały ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności Licencjodawcy zgodnie z postanowieniami wcześniejszych ustępów, to w zakresie, w jakim to nie będzie prawnie dopuszczalne, określone wyżej wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności Licencjodawcy nie będą miały zastosowania do Licencjobiorcy.

§ 12. Ochrona praw autorskich Licencjodawcy. Weryfikacja korzystania z Oprogramowania CodeTwo.

Licencjobiorca ma obowiązek zachować wszelkie otrzymane wraz z Oprogramowaniem CodeTwo noty i informacje o prawach autorskich i prawach własności intelektualnej. Ich usuwanie lub modyfikowanie jest bezwzględnie zabronione. Licencjobiorca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu naruszenia przysługujących Licencjodawcy praw autorskich do Oprogramowania CodeTwo. W szczególności, Licencjobiorca jest odpowiedzialny za przestrzeganie zgodności korzystania z Oprogramowania CodeTwo z niniejszą Umową Licencyjną oraz za przestrzeganie, aby nie został przekroczony przysługujący Licencjobiorcy Zakres Korzystania. Licencjobiorca ma obowiązek przechowywać oraz przedkładać na każde żądanie Licencjodawcy lub wskazanych przez Licencjodawcę osób szczegółową dokumentację, informacje systemowe oraz inne informacje niezbędne i wystarczające dla zapewnienia Licencjodawcy możliwości weryfikacji, czy korzystanie przez Licencjobiorcę z Oprogramowania CodeTwo jest zgodne z niniejszą Umową Licencyjną, Dokumentami Sprzedaży oraz przysługującym Licencjobiorcy Zakresem Korzystania. Na mocy niniejszej Umowy Licencyjnej Licencjobiorca upoważnia Licencjodawcę do przeprowadzania w każdym czasie kontroli zainstalowanego lub używanego Oprogramowania CodeTwo, z zastrzeżeniem przestrzegania właściwych w tym zakresie przepisów Prawa krajowego lub Prawa właściwego, o ile przepisy takie będą obowiązywały. Kontrola może polegać w szczególności na łączeniu się serwerów Licencjodawcy z instalacją Oprogramowania CodeTwo u Licencjobiorcy w celu walidacji Klucza Licencji Produktu i przesłania informacji o aktywnym wykorzystaniu programu. W przypadku, gdy Licencjobiorca przekroczy przysługujący mu Zakres Korzystania bez uprzedniego uzyskania zgody Licencjodawcy i uiszczenia stosownych opłat, Licencjodawca będzie uprawniony do naliczenia Licencjobiorcy opłat równych opłacie za rozszerzony Zakres Korzystania zgodnie z obowiązującym w danym czasie cennikiem Licencjodawcy oraz do wystawienia Licencjobiorcy z tego tytułu rachunku, na co Licencjobiorca wyraża zgodę i co w całości akceptuje. Rachunek taki Licencjobiorca zobowiązany jest zapłacić w całości nie później niż w terminie 30 dni od jego otrzymania. Powyższe w żaden sposób nie wyłącza uprawnienia Licencjodawcy do dochodzenia od Licencjobiorcy pełnej dopuszczalnej przez prawo kwoty odszkodowania z tytułu przekroczenia przez Licencjobiorcę uprawnień licencyjnych i naruszenia przysługujących Licencjodawcy praw autorskich do Oprogramowania CodeTwo.

§ 13. Czas trwania umowy.

Niniejsza Umowa Licencyjna trwa i obowiązuje przez cały okres korzystania z jakiegokolwiek Oprogramowania CodeTwo, do momentu:

- zaprzestania korzystania przez Licencjobiorcę z jakiegokolwiek Oprogramowania CodeTwo i wykonania wszystkich wynikających z tej umowy obowiązków,

- rozwiązania umowy.

Niniejsza Umowa Licencyjna może zostać jednostronnie rozwiązana:

- przez Licencjodawcę w każdym przypadku nieprzestrzegania jej warunków przez Licencjobiorcę przy czym dotyczyć to będzie całości wszelkiego Oprogramowania CodeTwo, z którego korzysta Licencjobiorca,

- przez Licencjobiorcę w dowolnym momencie, przy czym dotyczyć to może całości lub części Oprogramowania CodeTwo, z którego korzysta Licencjobiorca.

Rozwiązanie niniejszej Umowy Licencyjnej następuje w drodze pisemnego oświadczenia Licencjodawcy lub Licencjobiorcy, z chwilą jego doręczenia adresatowi. W razie rozwiązania niniejszej Umowy Licencyjnej Licencjobiorca zobowiązany jest do natychmiastowego zaprzestanie używania całości wszelkiego Oprogramowania CodeTwo, które zostało objęte rozwiązaniem niniejszej Umowy Licencyjnej oraz do zniszczenia wszelkich posiadanych kopii tego oprogramowania. Uiszczone jednorazowe opłaty licencyjne nie podlegają zwrotowi. Bez uszczerbku dla postanowień punktów powyżej, pomimo rozwiązania niniejszej Umowy Licencyjnej, wszelkie postanowienia tej umowy, które ze względu na swój charakter będą wykonywane po jej rozwiązaniu, pozostają w mocy aż do czasu ich całkowitego wykonania.

§ 14. Zmiana umowy.

W każdym przypadku, gdy nie jest to wyłączone przez bezwzględnie obowiązujące przepisy Prawa krajowego lub Prawa właściwego, których nie da się uchylić w drodze umowy, Licencjodawca ma prawo zmienić warunki niniejszej Umowy Licencyjnej w drodze powiadomienia o tym Licencjobiorcy w formie wymaganej przez przepisy Prawa krajowego lub Prawa właściwego, a gdy forma taka nie jest określona, w wybrany przez Licencjodawcę sposób. Zmiana warunków niniejszej Umowy Licencyjnej zgodnie z otrzymanym przez Licencjobiorcę powiadomieniem następuje po upływie trzech miesięcy od dnia otrzymania przez Licencjobiorcę tego powiadomienia. Jeżeli Licencjobiorca nie zgadza się z taką zmianą, to do czasu upływu tego trzymiesięcznego terminu może niniejszą Umowę Licencyjną wypowiedzieć i zaprzestać korzystać z Oprogramowania CodeTwo (uiszczone jednorazowe opłaty licencyjne nie podlegają zwrotowi). Brak wypowiedzenia niniejszej Umowy Licencyjnej ze strony Licencjobiorcy jest równoznaczny z zaakceptowaniem przez Licencjobiorcę zmiany jej warunków.

§ 15. Prawo właściwe. Jurysdykcja.

Prawem właściwym dla niniejszej Umowy Licencyjnej jest polskie prawo materialne. Zarówno Licencjodawca, jak i Licencjobiorca, wyrażają zgodę na stosowanie wybranego powyżej prawa przy interpretowaniu oraz egzekwowaniu wszelkich praw i obowiązków wynikających lub mających związek z niniejszą Umową Licencyjną. Wszelkie prawa i obowiązki wynikające lub mające związek z niniejszą Umową Licencyjną będą podlegały właściwym sądom powszechnym Rzeczpospolitej Polskiej, pod których jurysdykcję Licencjodawca i Licencjobiorca poddają się na mocy niniejszej Umowy Licencyjnej. Powyższe postanowienie nie wyłącza uprawnienia Licencjodawcy lub Licencjobiorcy do wytoczenia przeciwko drugiej Stronie powództwa przed sądem powszechnym w państwie siedziby tej drugiej Strony.

§ 16. Przepisy prawa niepozwalające na ich wyłączenie.

Postanowienia niniejszej Umowy Licencyjnej w żaden sposób nie naruszają bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, których wyłącznie w stosunkach pomiędzy Licencjodawcą i Licencjobiorcą nie jest możliwe w drodze niniejszej Umowy Licencyjnej. Oznacza to, że w każdym przypadku, w którym okaże się, że dane postanowienie jest z takimi przepisami niezgodne, nie będzie ono znajdowało zastosowania w stosunkach pomiędzy Licencjodawcą i Licencjobiorcą i zostanie zastąpione odpowiednimi bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności, Licencjobiorcy będącemu konsumentem przysługują prawa wynikające z obowiązującego ustawodawstwa Prawa krajowego lub Prawa właściwego.

§ 17. Postanowienia ogólne i końcowe.

Licencjobiorca upoważnia Licencjodawcę (wyraża zgodę) do przechowywania i używania informacji dotyczących Licencjobiorcy, w tym w szczególności informacji kontaktowych, w zakresie niezbędnym dla prawidłowego wykonywania niniejszej Umowy Licencyjnej. Ponadto Licencjobiorca, poprzez dodatkowe podanie informacji kontaktowych w oznaczony przez Licencjodawcę sposób, może upoważnić Licencjodawcę (wyrazić zgodę) do przechowywania i używania tych informacji kontaktowych Licencjobiorcy w związku z oferowanymi przez Licencjodawcę produktami i usługami. Wszelkie ewentualne powstałe pomiędzy Licencjodawcą i Licencjobiorcą nieporozumienia lub spory związane z lub dotyczące niniejszej Umowy Licencyjnej, Oprogramowania CodeTwo lub korzystania z tego oprogramowania przez Licencjobiorcę, Licencjodawca i Licencjobiorca zobowiązują się rozwiązywać, w pierwszej kolejności, działając w dobrej wierze na drodze polubownej. Przed podniesieniem przeciwko drugiej Stronie jakichkolwiek zarzutów na drodze postępowania sądowego Licencjodawca i Licencjobiorca zobowiązani są umożliwić drugiej Stronie dobrowolne wypełnienie zobowiązań lub usunięcie naruszeń w rozsądnym terminie. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości i wyraża na to zgodę, że Licencjodawca może w każdej chwili, według swojego wyboru, dokonać przeniesienia na podmiot trzeci, w całości lub w części, przysługujących mu praw autorskich do Oprogramowania CodeTwo, jak też uprawnień i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy Licencyjnej, w szczególności w drodze przekształcenia formy prawnej powadzonej działalności lub w drodze cesji. W każdym takim wypadku stroną niniejszej Umowy Licencyjnej, jako Licencjodawca, staje się wówczas podmiot trzeci, który przejął wynikające z tej umowy prawa i obowiązki Licencjodawcy.

CodeTwo.