Etyka Biznesu
CodeTwo

Kodeks Antykorupcyjny

Data publikacji: 2019-10-07

Podstawowe zasady kodeksu antykorupcyjnego

We wszystkich naszych relacjach, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, działamy sprawiedliwie i uczciwie oraz postępujemy zgodnie z obowiązującym prawem. CodeTwo stosuje wysokie standardy etyczne we wszystkich swoich dzia­ła­niach, przestrzega praw Pracowników oraz zasad uczciwości wobec Klientów, Kontrahentów, Resellerów i innych podmiotów współpracujących (łącznie jako Podmioty Współpracujące).

Od wszystkich Podmiotów Współpracujących wymagamy:

 1. Przestrzegania ogólnych zasad etyki oraz przepisów prawa, a w szczególności przepisów antykorupcyjnych. W żadnym wypadku niedopuszczalne jest naruszanie przepisów prawa, działanie niezgodne z wartościami CodeTwo lub z niniejszym Kodeksem.
 2. Wykonywania swoich obowiązków w sposób gwarantujący uczciwość działań wobec CodeTwo oraz innych Podmiotów Współpracujących.
 3. Stosowania zasady bezinteresowności, czyli niekierowania się interesem osobistym i nie oczekiwania z tego tytułu korzyści dla siebie, swoich najbliższych, czy przyjaciół.

Odpowiedzialność za osiągnięcie powyższych celów spoczywa na wszystkich Podmiotach Współpracujących.

Obowiązujące w CodeTwo zasady przeciwdziałania korupcji służą upowszechnianiu i realizowaniu podstawowych wartości, tj.:

 1. uczciwości w relacjach z innymi Pracownikami oraz Podmiotami Współpracującymi,
 2. budowaniu zaufania we wzajemnych relacjach z otoczeniem i dbałości o utrzymywanie tego zaufania, w szczególności z Podmiotami Współpracującymi,
 3. przejrzystości wszystkich działań,
 4. sprawiedliwości i godnego traktowania.

CodeTwo realizuje wyrażoną w Kodeksie politykę przeciwdziałania korupcji we wszystkich aspektach swojej działalności i podejmuje wszelkie możliwe działania eliminujące tego typu zjawiska.

Czego nie robimy

Zgodnie z Kodeksem, poniższe działania są zawsze i pod każdą postacią zabronione, niezależnie od tego, w jakich relacjach one występują:

 1. oferowanie, obiecywanie lub wręczanie korzyści majątkowych lub osobistych o jakiejkolwiek wartości i pod jakąkolwiek postacią,
 2. przyjmowanie lub żądanie ww. korzyści majątkowych lub osobistych,
 3. pośredniczenie w otrzymaniu lub wręczeniu ww. korzyści,

w zamian za podjęcie określonych działań lub w związku z realizacją powierzonych zadań i obowiązków, a w szczególności, jeśli miałoby się to wiązać z nadużyciem lub niedopełnieniem obowiązków.

Ponadto zakazane są:

 1. legalizowanie lub próby legalizowania dochodów pochodzących z działań korupcyjnych, np. tworzenie funduszy na działania marketingowe, które w rzeczywistości przeznaczone są na działania korupcyjne lub tworzenie fikcyjnej dokumentacji księgowej (np. wystawienie faktur VAT) mającej na celu zalegalizowanie udzielonych korzyści majątkowych,
 2. wszelkie formy wymuszania lub nakłaniania do ww. czynów, np. pracownik Podmiotu Współpracującego zachęca do korupcji klienta końcowego.

Wszystkie wyżej wymienione działania stanowią naruszenie przepisów antykorupcyjnych, w tym przepisów Kodeksu karnego.

W przypadkach zachowań korupcyjnych, na równi traktuje się wręczającego i przyjmującego korzyść majątkową lub osobistą.

Jak identyfikujemy ryzyka i reagujemy na korupcję

Zapobieganie

Kierownictwo CodeTwo, a w szczególności osoby kierujące zespołami i działami w CodeTwo, mają obowiązek identyfikować możliwość wystąpienia ryzyka zachowań korupcyjnych będących w obszarze nadzorowanych przez nich zadań. W tym celu zwracają oni uwagę i reagują na wszelkie sytuacje, które mogą rodzić zachowania korupcyjne i informują o tym podległych Pracowników, wyraźnie i jednoznacznie komunikując brak akceptacji dla tych działań i wskazując właściwy sposób postępowania. Reagowanie na zachowania o charakterze korupcyjnym jest obowiązkiem każdego Pracownika CodeTwo.

Każdy Pracownik lub Podmiot Współpracujący rozpoczynając współpracę z CodeTwo jest zobowiązany zapoznać się z zasadami antykorupcyjnymi obowiązującymi w CodeTwo i przestrzegać ich. Odbywanie cyklicznych szkoleń przypominających, nie rzadziej niż raz na 2 lata, jest obowiązkiem każdego Pracownika. Wszelkie potrzeby szkoleniowe w zakresie przeciwdziałania korupcji powinny być zgłaszane kierownictwu CodeTwo.

Whistleblowing

O każdej potencjalnej sytuacji mogącej rodzić zachowania korupcyjne Pracownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować swojego bezpośredniego przełożonego. Każdy Pracownik ma także możliwość złożenia w jakikolwiek wybrany przez siebie sposób, zapewniający mu anonimowość, wszelkich informacji, które według jego wiedzy mogą wskazywać na działania korupcyjne zgodnie z obowiązującej w CodeTwo polityki dotyczącymi zgłaszania nieprawidłowości i innych przypadków naruszeń.

Każda osoba, która nieanonimowo zgłosi podejrzenie nadużycia lub odmówi udziału w procederze korupcji, nie spotka się z negatywnymi skutkami swojej decyzji. Osoba taka, nawet jeśli jej dane osobowe są znane lub możliwe do ustalenia, nie będzie ponosiła żadnych konsekwencji z tego tytułu.

Także od Podmiotów Współpracujących wymagamy niezwłocznego informowania nas o wszelkich możliwych zidentyfikowanych ryzykach korupcyjnych, także potencjalnych, które mogą mieć wpływ na naszą współpracę w ramach trwających już lub negocjowanych relacji biznesowych.

Jak zapobiegamy korupcji w relacjach zewnętrznych

We wszystkich relacjach zewnętrznych, zarówno z Podmiotami Współpracującymi, jak i innymi podmiotami zewnętrznymi, tj. organami administracji publicznej, organizacjami branżowymi, stowarzyszeniami biznesowymi i wszelkimi innymi podmiotami kierujemy się zasadami transparentności i uczciwości. Dokładamy wszelkich starań, aby nasza komunikacja i działania były jasne i nie dawały pola do dwuznaczności interpretacji naszych słów i działań.

Wydarzenia branżowe i sponsoring

Gdy organizujemy lub bierzemy udział w wydarzeniach branżowych takich jak targi pracy, konferencje, spotkania stowarzyszeń branżowych itp., kierujemy się kwestiami merytorycznymi, które są dla nas najważniejsze podczas takich wydarzeń tj. wymiany wiedzy i doświadczeń. Jednak z uwagi na to, że podczas takich wydarzeń mamy szansę zaprezentowania produktów i usług CodeTwo oraz nawiązania nowych relacji biznesowych, także w ich trakcie stosujemy się do naszych standardów antykorupcyjnych.

Podejmowane przez nas działania marketingowe i sponsoring podmiotów zewnętrznych odbywa się z zgodne z wyznawanymi przez nas wartościami określonymi w niniejszym kodeksie. Uważnie podejmujemy decyzje w tym zakresie, kierując się kwestiami merytorycznymi oraz zasadą transparentności, bezinteresowności i uczciwości w wyborze takich podmiotów.

W trakcie targów i konferencji zwracamy uwagę, czy przekazywane materiały marketingowe są zgodne z naszymi politykami wewnętrznymi, przepisami danego kraju, w którym wydarzenie ma miejsce oraz komu są przekazywane. Zawsze zastanawiamy się, czy przy negatywnej interpretacji, ich przekazywanie mogłoby zostać uznane za czyn o charakterze korupcyjnym. Więcej o tym w sekcji Gadżety i upominki.

Gadżety i upominki

Przykładamy szczególną wagę do przekazywanych przez nas upominków i gadżetów marketingowych zarówno podczas wydarzeń branżowych jak i w relacjach z Podmiotami Współpracującymi. Przekazujemy tylko przedmioty o niewielkiej wartości. Nie przekazujemy pieniędzy ani ich ekwiwalentu, tj. bonów pieniężnych, voucherów itp., ani przedmiotów o charakterze luksusowym - np. kosmetyków, perfum, galanterii skórzanej, alkoholu, wyrobów tytoniowych.

W żadnym wypadku przekazywane przez nas upominki lub gadżety marketingowe nie mogą stanowić formy wywierania wpływu na jakiekolwiek podmioty zewnętrzne. Przekazując upominki lub gadżety promocyjne najpierw upewniamy się, czy przekazanie ich danej osobie w danych okolicznościach jest zgodne z przepisami danego kraju.

Osobom pełniącym funkcje publiczne nie przekazujemy żadnych upominków promocyjnych ani gadżetów marketingowych o wartości powyżej 200 PLN (50 $). W relacjach z tymi osobami wymagamy, by dominowały materiały marketingowe o charakterze informacyjnym np. broszury, ulotki, foldery, artykuły biurowe opatrzone logiem CodeTwo np. długopisy, kalendarze, notesy, koszulki, itp.

Partnerstwo w biznesie

Podstawą filozofii biznesowej CodeTwo jest budowanie długotrwałych relacji z Podmiotami Współpracującymi opartych na wzajemnym zaufaniu.

CodeTwo prowadzi uczciwe starania o zlecenia, konkurując z innymi podmiotami jakością oferowanych usług, realizowanych zgodnie z wyznawanymi przez nas zasadami etyki.

W żaden sposób działania osób reprezentujących CodeTwo nie mogą polegać na stosowaniu praktyk korupcyjnych, w zamian za korzystne rozstrzygnięcie, realizację zamówienia, zakup naszych usług lub inne nieetyczne działania. O wszelkich kontaktach pozasłużbowych z Podmiotami Współpracującymi, mogącymi mieć wpływ na relacje biznesowe oraz mogących stanowić konflikt interesów, Pracownicy niezwłocznie informują swoich przełożonych.

W relacjach z Podmiotami Współpracującymi nie przekazujemy upominków, które stanowiłyby niejasność naszych intencji.

Od Podmiotów Współpracujących z CodeTwo w ramach jakiejkolwiek formy współpracy bezwzględnie oczekujemy stosowania takich samych bądź wyższych standardów.

Przed rozpoczęciem przez CodeTwo współpracy z Podmiotami Współpracującymi mogą być podejmowane odpowiednie działania mające na celu:

 1. zapewnienie, że osoby je reprezentujące rozumieją i będą przestrzegać zasad Kodeksu Antykorupcyjnego CodeTwo,
 2. ocenę wiarygodności osób reprezentujących te podmioty,
 3. zawarcie w umowach odpowiednich klauzul związanych z przestrzeganiem wprowadzonych przez CodeTwo standardów antykorupcyjnych i zgodności z prawem.

Darowizny

Podejmowane przez nas działania związane z przekazywaniem jakichkolwiek darowizn (finansowych lub rzeczowych) na rzecz podmiotów zewnętrznych odbywa się z zachowaniem wewnętrznych zasad CSR obowiązujących w CodeTwo.

Żadna forma darowizny nie może mieć związku z działaniami nieetycznymi, a od podmiotów obdarowanych lub sponsorowanych oczekujemy deklaracji, że przekazane przez nas środki nie zostały wykorzystane do celów sprzecznych z prawem.

Stosunki z pracownikami

Relacje CodeTwo z Pracownikami opierają się na nastę­pu­jących zasadach:

 1. wzajemnego szacunku i zaufania,
 2. współpracy w dążeniu do wspólnie ustalonych i uzgodnionych celów,
 3. uczciwej i rzetelnej ocenie wykonywania obowiązków,
 4. efektywności wykonywanej pracy.

CodeTwo przyjmuje, awansuje oraz nagradza Pracowników, biorąc pod uwagę kwalifikacje wymagane na danym stanowisku, motywację Pracownika do rozwijania swoich kwalifikacji i podnoszenia swoich umiejętności oraz faktyczne wyniki pracy.

W żaden sposób przy podejmowaniu ww. decyzji nieakceptowane są zachowania, które świadczyć mogłyby, że decyzje te podjęte zostały w zamian za jakiekolwiek korzyści majątkowe lub osobiste lub inne nieprawidłowe działania opisane w Kodeksie Antykorupcyjnym, np.:

 • awans Pracownika w zamian za obietnicę korzyści majątkowej,
 • uzależnienie decyzji o nagrodzie lub premii Pracownika w zamian za zwrot jej części przełożonemu, który podejmuje decyzję o takiej nagrodzie lub premii.

Zamówienia publiczne

W przypadku współpracy z podmiotami podlegającymi prawu zamówień publicznych zawsze postępujemy zgodnie z obowiązującymi ten podmiot (jako zamawiającego) i CodeTwo (jako wykonawcę) przepisami prawa obowiązującego w kraju realizacji procedury przetargowej.

W ramach postępowań przetargowych komunikujemy się jasno i transparentnie zgodnie z obowiązującymi w danym kraju zasadami kontaktu uczestników postepowania przetargowego.

W żadnym wypadku nie przekazujemy przedstawicielom zamawiającego żadnych korzyści materialnych ani osobistych, w tym upominków ani gadżetów promujących CodeTwo, np. podczas spotkań związanych z danym przetargiem. Zasady te są uniwersalne i obowiązują CodeTwo i Podmioty Współpracujące w Polsce i we wszystkich krajach świata.

Wiedząc o postępowaniu przetargowym nie nawiązujemy z zamawiającym umów sponsoringowych ani nie przekazujemy darowizn na jego rzecz. Nie nawiązujemy żadnych innych relacji, które mogłyby w sposób nieuczciwy mieć wpływ na wynik przetargu.

Jakie konsekwencje grożą za naruszenie Kodeksu

Korupcja jest czynem zabronionym o wysokiej szkodliwości społecznej. W związku z tym, w sytuacji, w której uzyskamy pewność, że doszło do poważnego naruszenia Kodeksu Antykorupcyjnego, będziemy zmuszeni podjąć odpowiednie kroki prawne.

Korupcja jest czynem zabronionym w polskim prawie. Popełnienie czynu o charakterze korupcyjnym może wiązać się zatem z wszczęciem postępowania karnego przeciwko osobie, która je popełniła.

Naruszenie zasad obowiązujących w Kodeksie stanowi rażące naruszenie warunków współpracy z CodeTwo i zawsze będzie skutkowało rozwiązaniem łączącej strony umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.