Notice: Undefined variable: canonicalMeta in /var/www/vhosts/codetwo.pl/httpdocs/userguide/netcalendars/toc/get.php on line 77
Przypomnienia
Userguide
Spis treści
Przejdź do strony programu
Przypomnienia
Każdemu terminowi w kalendarzu może zostać przypisane przypomnienie, które wyświetlone zostanie użytkownikowi określony okres czasu przed datą rozpoczęcia terminu. Aby przypisać terminowi przypomnienie, wystarczy w oknie terminu zaznaczyć opcję Przypomnienie oraz podać w polu Minut liczbę minut określającą, kiedy ma zostać ono wyświetlone (rys.1).

Każdemu terminowi w kalendarzu może zostać przypisane przypomnienie
Rys.1. Każdemu terminowi w kalendarzu może zostać przypisane przypomnienie.

Przypomnienie jest automatycznie wyświetlane o określonej porze w oknie "Przypomnienia" (rys.2). W momencie pojawienia się nowego przypomnienia, okno "Przypomnienia" zostaje wyświetlone na środku monitora ponad wszystkimi oknami innych programów oraz odtwarzany jest dźwięk dzwonka. Dzięki temu użytkownik zostaje w wyraźny sposób poinformowany o upłynięciu terminu przypomnienia. Okno "Przypomnienia" wyświetla aktywne przypomnienia ze wszystkich kalendarzy zdefiniowanych w obecnym widoku. Przypomnienia dla terminów, które już się rozpoczęły (przypomnienia przeterminowane) wyświetlane są w kolorze czerwonym, natomiast dla tych, które dopiero się rozpoczną - w kolorze czarnym. Jeśli zaznaczona zostanie opcja Pokaż tylko przeterminowane przypomnienia, to na liście wyświetlone zostaną tylko te przypomnienia, których czas upłynął, nie będą wyświetlane te przypomnienia, które dopiero nastąpią.

Okno przypomnień wyświetla wszystkie dzisiejsze przypomnienia
Rys.2. Okno przypomnień wyświetla wszystkie dzisiejsze przypomnienia.

Przypomnienie z obecnego dnia tak długo znajduje się na liście, dopóki nie zostanie usunięte z terminu lub nie zostanie wybrane dla niego polecenie Odrzuć lub nie zostanie odłożone na później. Aby usunąć przypomnienie z terminu, należy otworzyć termin i wyczyścić opcję Przypomnienie. To samo można uzyskać poprzez wykonanie w oknie "Przypomnienia" polecenia Odrzuć dla wybranego terminu. Przypomnienie zostanie usunięte z terminu, a sam termin zniknie z listy przypomnień i nie pojawi się tam, dopóki ponownie nie zostanie ustawione dla niego przypomnienie. W oknie "Przypomnienia" można również odłożyć przypomnienie na późniejszy termin. W tym celu należy w polu Przypomnij ponownie za wpisać liczbę minut za ile przypomnienie powinno się ponownie pojawić i kliknąć przycisk Akceptuj. Przypomnienie zniknie z listy i pojawi się w niej ponownie za wskazaną liczbę minut.

Kliknięcie przycisku Otwórz powoduje otwarcie wszystkich terminów, których przypomnienia zostały zaznaczone na liście.

Okno przypomnień może zostać zamknięte i w każdej chwili ponownie otwarte przez użytkownika poprzez wybranie z menu Narzędzia polecenia Przypomnienia lub kliknięcie ikony zegara na pasku narzędzi. Zamknięcie okna przypomnień nie powoduje usunięcia z niego przypomnień.

Istnieje możliwość określenia kalendarzy, dla których powinny pojawiać się przypomnienia. W menu Opcje należy wybrać polecenie Ustawienia przypomnień. Wyświetlona zostanie lista wszystkich kalendarzy zdefiniowanych wyświetlanych w obecnym widoku. Jeśli opcja wyboru zostanie odznaczona dla wybranego kalendarza, to przypomnienia ustawione dla terminów tego kalendarza nie będą wyświetlane na lokalnym komputerze.

Istnieje możliwość wyłączenia przypomnień w określonych kalendarzach.
Rys.3. Istnieje możliwość wyłączenia przypomnień w określonych kalendarzach.