Notice: Undefined variable: canonicalMeta in /var/www/vhosts/codetwo.pl/httpdocs/userguide/netcalendars/toc/get.php on line 77
Rozwiązywanie problemów z komunikacją pomiędzy programami C2NetCalendars
Userguide
Spis treści
Przejdź do strony programu
Rozwiązywanie problemów z komunikacją pomiędzy programami C2NetCalendars
Problemy z komunikacją pomiędzy programami C2NetClalendars spowodowane są zazwyczaj problemami sieciowymi, które uniemożliwiają ustanowienie połączenia TCP/IP pomiędzy komputerami. Przykładowo częstą przyczyną jest firewall lub program antywirusowy, który blokuje port TCP/IP wykorzystywany w komunikacji. Jeśli C2NetCalendars nie może połączyć się ze zdalnym komputerem, na który znajduje się kalendarz, to kalendarz ten będzie dostępny tylko w trybie pracy bez połączenia (tryb offline).

Większość problemów związanych z komunikacją pomiędzy programami C2NetCalendars możesz rozwiązać postępując według poniższych wskazówek:
1. Upewnij się, że program C2NetCalendars jest uruchomiony na zdalnym komputerze i ma taką samą wersję
2. Upewnij się, że pomiędzy komputerami istnieje połączenie sieciowe
3. Sprawdź, czy w programach skonfigurowane są te same porty komunikacyjne TCP
4. Sprawdź, czy porty TCP/IP nie są zablokowane przez oprogramowanie typu firewall lub/i program antywirusowy
5. Podczas łączenia się ze zdalnym kalendarzem podaj adres IP komputera zamiast jego nazwy
6. Zmień numery portów TCP/IP, jeśli są wykorzystywane przez inne programy


Upewnij się, że program C2NetCalendars jest uruchomiony na zdalnym komputerze i ma taką samą wersję

Upewnij się, że program C2NetCalendars jest uruchomiony na zdalnym komputerze, na którym znajduje się kalendarz, z którym chcesz się połączyć. Ponadto upewnij się, że oba programy posiadają tę samą wersję. Aby sprawdzić wersję programu, w menu Pomoc wybierz O programie i odczytaj wersję programu znajdującą się w polu Wersja.

Upewnij się, że pomiędzy komputerami istnieje połączenie sieciowe

Aby upewnić się, że pomiędzy Twoim komputerem, a komputerem, z którego kalendarzem chcesz się połączyć istnieje działające połączenie sieciowe, użyj programu "ping".
1. W menu Start wybierz Uruchom i wpisz polecenie:
cmd
2. Uruchomiona zostanie konsola wiersza poleceń. Wpisze w niej komendę:
ping <nazwa_serwera>
gdzie <nazwa_serwera>, to nazwa komputera z zainstalowany modułem serwera wpisana tak samo, jak w dialogu konfiguracyjnym modułu klienta. Przykładowo, jeśli komputer, na którym zainstalowany jest moduł serwera nazywa się ALFA i sprawdzasz, czy możesz połączyć się z nim z lokalnego komputera, to wpisz komendę:
ping ALFA

Jeśli nie ma problemów z uzyskaniem połączenia z komputerem ALFA, to odpowiedź powinna wyglądać podobnie do tej z rys.1. W przeciwnym wypadku otrzymasz komunikat błędu, na przykład "Upłynął limit czasu żądania" lub "Żądanie polecenia ping nie może znaleźć nazwy hosta ALFA. Sprawdź nazwę lub ponów próbę" lub inny błąd.

Sprawdzanie połączenia ze zdalnym komputerem przy pomocy polecenia ping
Rys.1. Sprawdzanie połączenia ze zdalnym komputerem przy pomocy polecenia "ping".

Jeśli nie można uzyskać połączenia przy pomocy polecenia "ping" ze zdalnym komputerem, musisz najpierw poprawnie skonfigurować swoją sieć i dopiero wtedy ponownie sprawdzić działanie programu C2NetCalendars.


Sprawdź, czy w programach skonfigurowane są te same porty komunikacyjne TCP

Komunikacja pomiędzy programami C2NetCalendars odbywa się przez protokół TCP/IP przy użyciu numerów portów zdefiniowanych w programach (domyślnie jest to port 5015). Wszystkie komunikujące się ze sobą programy muszą używać tego samego numeru portu komunikacyjnego.

Aby zmienić port komunikacyjny TCP w programie, w menu Opcje wybierz Ustawienia programu. Na dialogu "Ustawienia programu" w polu Do komunikacji z innymi programami używaj portu wpisz numer portu, jaki ma być używamy do komunikacji z programami C2NetCalendars znajdującymi się na innych komputerach.


Sprawdź, czy porty TCP/IP nie są zablokowane przez oprogramowanie typu firewall lub/i program antywirusowy

Jeśli na komputerze z zainstalowanym programem C2NetCalendars zainstalowane jest także oprogramowanie antywirusowe lub/i firewall (np. Norton Internet Security), sprawdź, czy nie blokuje ono portu TCP używanego do komunikacji z innymi programami C2NetCalendars (domyślnie jest to port 5015). W celach testowych spróbuj tymczasowo wyłączyć oprogramowanie antywirusowe lub/i firewall.

Jeśli port komunikacyjny TCP programu C2NetCalendars jest zablokowany, to kalendarze znajdujące się na tym komputerze będą niedostępne z innych komputerów.

System Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) posiada wbudowany firewall, który może blokować program C2NetCalendars, zobacz:
Odblokowanie programu C2NetCalendars w zaporze sieciowej Windows XP

Firewall systemu Windows XP Service Pack 2 nie blokuje połączeń wychodzących. Nie musisz więc odblokowywać portu TCP programu C2NetCalendars, jeśli nie udostępnia on żadnych kalendarzy. Kalendarze znajdujące się na innych komputerach będą mogły być odczytywane.


Podczas łączenia się ze zdalnym kalendarzem podaj adres IP komputera zamiast jego nazwy

Podczas łączenia się ze zdalnym kalendarzem podaj adres IP komputera zamiast jego nazwy. Szczegóły na temat łączenia się ze zdalnym kalendarzem znajdzie w artykule Definiowanie kalendarzy wyświetlanych w widoku.

Aby odczytać adres IP komputera:
1. W Panelu sterowania wybierz Połączenia sieciowe.
2. Kliknij prawym klawiszem myszy połączenie sieci lokalnej i wybierz Właściwości.
3. Zaznacz składnik Protokół internetowy (TCP/IP) i kliknij przycisk Właściwości.
4. Pojawi się karta właściwości, odczytaj adres IP komputera z pola Adres IP (rys.2).

Odczytywanie adresu IP komputera
Rys.2. Odczytywanie adresu IP komputera.


Zmień numery portów TCP/IP, jeśli są wykorzystywane przez inne programy

Jeśli podczas uruchamiania programu C2NetCalendars wyświetlany jest błąd o następującej treści:

"Tylko jedno użycie każdego adresu gniazda (protokół/adres sieciowy/port) jest normalnie dozwolone (0x2740)"
(Only one usage of each socket address (protocol/network address/port) is normally permitted (0x2740))

może oznaczać to, że port TCP używany przez program C2NetCalendars do komunikacji (domyślnie jest to porty o numerze 5015) jest używany przez inny program na tym komputerze. W takim wypadku należy zmienić numery portów komunikacyjnych używanych przez programy C2NetCalendars.

Jeśli numery portów są zmieniane, to należy zmienić je we wszystkich komunikujących się ze sobą programach. Zobacz sekcję:
Sprawdź, czy w programach skonfigurowane są te same porty komunikacyjne TCP