Spis treści
Strona główna programu
Zasady definiowania i działania reguł
W obecnej wersji programu CodeTwo Exchange Rules można stworzyć jeden typ reguły, regułę dodającą stopki do wiadomości wysyłanych na zewnątrz organizacji. Do wiadomości wysyłanych wewnątrz organizacji oraz do wiadomości wysyłanych na zewnątrz w formacie RTF stopki nie są dodawane.

Reguły można tworzyć, edytować i usuwać używając odpowiednich przycisków na pasku narzędzi w głównym oknie programu CodeTwo Exchange Rules Admin:

Główne okno programu CodeTwo Exchange Rules Admin

Program przetwarzając wiadomość email szuka pasującej reguły, biorąc pod uwagę adres nadawcy oraz adresy odbiorców. Wybór reguł odbywa się w takiej kolejności, w jakiej znajdują się one na liście w oknie głównym. Po znalezieniu pierwszej reguły pasującej do wiadomości, program dodaje stopkę zdefiniowaną w regule. Kolejność przetwarzania reguł można zmieniać przesuwając reguły na liście, używając przycisków W górę i W dół.

Krótka instrukcja tworzenia nowej reguły znajduje się w rozdziale Tworzenie reguły dodającej stopki.

Podczas tworzenia reguły należy określić jej nazwę, która będzie wyświetlana w głównym oknie aplikacji. Pod listą wszystkich reguł znajduje się okno z opisem zaznaczonej reguły. Dodanie opisu reguły jest opcjonalne.

Reguły są dopasowywane na podstawie adresu nadawcy oraz adresów odbiorców wiadomości. Aby reguła została dopasowana musi spełnić oba kryteria dopasowania tj. kryteria nadawców i odbiorców. Każdy z zakresów oprócz kryteriów, jakie muszą zostać spełnione dla nadawcy i odbiorców, zawiera również listę wyjątków od tych kryteriów. Jeżeli nadawca lub odbiorca spełnia warunki podane na liście wyjątków, to reguła nie będzie przetwarzana niezależnie od spełnienia innych kryteriów.

Zakres nadawców definiuje się podając zbiór warunków, jakie muszą zostać spełnione, aby nadawca został zaliczony do zdefiniowanego zakresu. Przy określaniu zakresu nadawców można posługiwać się pełnymi lub częściowymi adresami SMTP nadawców oraz elementami bazy danych Active Directory, takimi jak jednostka organizacyjna, grupa, użytkownik, lub konkretna wartość wybranego pola.
Więcej o definiowaniu zakresu nadawców...

Zakres odbiorców, dla których reguła zostanie zastosowana definiuje się w podobny sposób, jak zakres nadawców. Przy określaniu odbiorców można się posługiwać tylko adresami email.
Więcej o definiowaniu zakresu odbiorców...

Przydatną funkcją przy określaniu zakresu nadawców i odbiorców jest użycie wzorca dopasowania (*), zastępującego dowolny ciąg znaków w adresie e-mail.
Więcej o zastosowaniu wzorca dopasowania...

Dla każdej reguły należy zdefiniować dwie stopki: HTML (dodawane do wiadomości wysyłanych w formacie HTML) i tekstową (dodawaną do wiadomości wysyłanych w formacie zwykłego tekstu). Jeśli stopka nie powinna być dodawana do jednego z tych formatów to należy odpowiedni szablon pozostawić pusty. Dzięki wygodnemu edytorowi sygnatur można łatwo utworzyć estetyczną stopkę zawierającą elementy formatowania HTML, obrazki itp. Stopka personalna może zawierać zmienne z Active Directory, które podczas wysyłania wiadomości zostaną automatycznie zastąpione odpowiednimi wartościami reprezentującymi nadawcę.
Więcej o tworzeniu stopek...

Stopka może być dodawana w określonym miejscu wiadomości zawierającej konwersację - na samym końcu wiadomości lub bezpośrednio pod tekstem odpowiedzi. Można też wykluczyć kolejne dodawanie stopki, jeśli istnieje już ona w wiadomości. Ustawienia Odpowiadania i przesyłania dalej konfiguruje się w Opcjach zaawansowanych.
Więcej o wstawianiu stopki w określonym miejscu wiadomości...

Można wyłączyć dodawanie stopki dla konkretnej wiadomości, poprzez użycie w jej temacie lub treści odpowiedniej frazy, zdefiniowanej w sekcji Wyłączanie stopek, w Opcjach zaawansowanych.
Więcej o wyłączaniu stopek w wybranych wiadomościach...

Po przetworzeniu dopasowanej reguły przetwarzanie kolejnych reguł może zostać przerwane lub kontynuowane w zależności od ustawień opcji Przetwarzanie dalszych reguł w Opcjach zaawansowanych.
Więcej o przetwarzaniu dalszych reguł...

Aby dodane lub zmienione reguły zostały zastosowane, należy zawsze po ich utworzeniu zapisać zmiany w programie, używając przycisku Zapisz na pasku narzędzi w głównym oknie programu.

Korzystając z przycisku Test na pasku narzędzi, można sprawdzić, które reguły zostaną zastosowane dla wybranego nadawcy oraz odbiorców oraz w którym miejscu zostaną dodane stopki. Więcej o testowaniu wyboru reguł...

Przed zapisaniem zmian można wyświetlić podgląd stopki zdefiniowanej w zaznaczonej regule dla wybranego nadawcy, używając przycisku Podgląd na pasku narzędzi w głównym oknie program. Więcej o o funkcji podglądu stopek...

Zdefiniowane reguły można wyłączyć, odznaczając opcję Aktywuj obok wybranej reguły.

Zobacz też:
Tworzenie i edycja stopek
Jak wstawić do wiadomości jednocześnie podpis osobisty i firmową stopkę
Jak wstawić do wiadomości za pierwszym razem podpis szczegółowy, a przy odpowiedziach uproszczony
Jak usunąć część tekstu ze stopki, jeśli zmienna Active Directory jest pusta
Jak utworzyć różne wzory podpisów dla użytkowników należących do różnych grup Active Directory
Jak utworzyć spersonalizowany podpis dla wielu użytkowników