Spis treści
Strona główna programu
Archiwizacja przesyłanej poczty
Program CodeTwo Exchange Rules pozwala archiwizować w postaci plików EML wiadomości przesyłane poprzez serwer Exchange. Pozwala również dokonać wyboru typu archiwizowanych wiadomości, jak i lokalizacji i formatu nazwy plików archiwum. Archiwizowane mogą być wszystkie wiadomości, zarówno te wysyłane na zewnątrz (bez względu na to czy stopka została do nich dodana czy nie), jak i przychodzące i przesyłane wewnętrznie. Aby wyświetlić narzędzie archiwizujące pocztę, należy w oknie programu wybrać z menu głównego Narzędzia i kliknąć Archiwizacja.

Wybór wiadomości do archiwizacji

W sekcji Rodzaj wiadomości można wybrać typy wiadomości, które chcemy archiwizować. Dostępne opcje to wiadomości Wychodzące oraz Wewnętrzne i przychodzące. Ponieważ program nie rozróżnia wiadomości wewnętrznych od przychodzących, traktowane są one jako jeden typ. Aby wybrać określony typ, zaznacz odpowiednią opcję.

Funkcja archiwizacji zapisuje wiadomości przekazane przez serwer.
Rys.1. Funkcja archiwizacji zapisuje wiadomości przekazane przez serwer.


Lokalizacja folderu archiwum

Gdy wybierzemy rodzaj archiwizowanych wiadomości, możemy dokonać zmian w sekcji Folder archiwum. Funkcja ta pozwala określić lokalizację folderu i plików archiwum. Standardowo program zapisuje pliki w katalogu instalacyjnym programu w podkatalogu Archive. Wiadomości przychodzące i wewnętrzne zapisywane są w Archive\Internal and Incoming, natomiast wiadomości wychodzące Archive\Outgoing. Aby zmienić lokalizację folderu archiwum, kliknij przycisk Otwórz i wybierz docelowy folder lub utwórz nowy folder klikając przycisk Utwórz nowy folder, wybierz jego lokalizację i zatwierdź OK.

Wybór typu archiwizowanych plików uaktywnia pozostałe funkcje Archiwizacji.
Rys.2. Wybór typu archiwizowanych plików uaktywnia pozostałe funkcje Archiwizacji.


Usuwanie starych wiadomości

Folder archiwum przechowuje wiadomości przekazane przez serwer. Lecz przez serwer przekazujący pocztę może przechodzić dziennie tysiące wiadomości, a każda przekazana przez serwer wiadomość to nowy plik w archiwum. Dlatego możesz włączyć usługę usuwania starych wiadomości. Aby automatycznie usuwać stare wiadomości zaznacz pole Usuwaj wiadomości starsze niż X dni i wskaż liczbę dni, po których wiadomości mają być usuwane (rys.3). Gdy opcja nie jest zaznaczona program nigdy nie usuwa starych wiadomości.

Określanie czasu przechowywania plików archiwum.
Rys.3. Określanie czasu przechowywania plików archiwum.


Format zapisu wiadomości

Wiadomości archiwizowane są w postaci plików EML. W sekcji Format zapisu wiadomości można wybrać format nazwy plików archiwum. Nazwa pliku może zawierać nazwę nadawcy, odbiorcy i temat wiadomości. Domyślnie format nazwy pliku zawiera wszystkie trzy zmienne. Możesz usunąć zbędne zmiennie wymazując ich nazwy z pola Format nazwy pliku wiadomości. Aby dodać zmienne do formatu nazwy pliku, kliknij przycisk Wstaw i wybierz potrzebne pola. Nazwa pliku zawierająca zmienne Nadawca, Odbiorcy, Temat będzie wyglądać następująco:

jan@kowalski.pl_info@codetwo.pl_temat testowy.eml

Jeżeli odbiorców będzie dwóch lub więcej, plik uwzględni tylko nazwę pierwszego, a resztę zapisuje jako liczbę pozostałych:

jan@kowalski.pl_info@codetwo.pl,(+1)_temat testowy.eml
jan@kowalski.pl_info@codetwo.pl,(+2)_temat testowy.eml itd.

Aby zachować wprowadzone zmiany należy kliknąć OK i pamiętać o zapisaniu zmian w głównym oknie Exchange Rules, klikając Zapisz na pasku narzędzi.

Plik EML można otworzyć programem Outlook Express. Microsoft Outlook nie obsługuję tego typu plików.