Instrukcja Użytkownika
Spis treści
Synchronizacja typu Two-Way
Jak pisaliśmy wcześniej, modele synchronizacji danych w programie CodeTwo Exchange Sync można ogólnie podzielić na dwa typy: One-Way i Two-Way.

Typ One-Way polega na synchronizacji elementów foldera tylko w jedną stronę, z foldera źródłowego do docelowego. Jeśli w folderze źródłowym utworzymy, usuniemy lub zmienimy jeden z elementów, to będzie to miało odzwierciedlenie w folderze docelowym. Jednak zmiany w folderze docelowym nie wpłyną na zmiany w folderze źródłowym.

W przypadku typu Two-Way nie rozdzielamy folderów na źródłowe i docelowe, ponieważ zmiana w jednym z folderów ma odzwierciedlenie we wszystkich innych folderach, które zdefiniuje użytkownik.

Synchronizacja Two-Way nie pozwala na definiowanie filtrów i modyfikatorów synchronizowanych elementów, w odróżnieniu od synchronizacji typu One-Way, która posiada takie funkcje.

W tym rozdziale omówiona zostanie synchronizacja Two-Way, inaczej zwana Folder ring.

Konfiguracja
Aby utworzyć zadanie synchronizacji Two-Way, należy kliknąć przycisk New znajdujący się na wstążce panelu administracyjnego (rys. 1).

Rys.1. Przycisk tworzenia nowego zadania synchronizacji folderów, umieszczony na wstążce panelu administracyjnego.Pojawi się okno wyboru typu zadania synchronizacji (rys. 2). W polu Synchronization task name wpisujemy nazwę zadania i z menu Synchronization type wybieramy opcję Two-Way synchronization: Folder Ring.

Rys.2. Okno wyboru typu nowego zadania synchronizacji Two-Way.Klikamy przycisk OK i nasze zadanie pojawia się na liście zdefiniowanych zadań synchronizacji (rys. 3).

Rys.3. Okno panelu administracyjnego z nowoutworzonym zadaniem synchronizacji typu Two-Way.Klikając na przycisk Add możemy dodać do listy foldery Exchange, które będą synchronizowane z innymi folderami znajdującymi na liście. Należy pamiętać, aby wszystkie foldery były tego samego typu.

Po zdefiniowaniu listy folderów, klikamy przycisk Save.

Od tej pory, po zakończeniu synchronizacji, wszystkie foldery znajdujące się na liście, będą posiadały te same elementy. Zmiana wykonana na danych w jednym z folderów, pociągnie za sobą identyczną zmianę we wszystkich pozostały folderach zdefiniowanych w tym zadaniu synchronizacji.

Podczas pierwszej synchronizacji typu Two-Way, program nie sprawdza, czy dane foldery zawierają logiczne duplikaty, ponieważ nie istnieje jeszcze żadne powiązanie pomiędzy elementami znajdującymi się w wybranych folderach.

Przykład:

W prywatnym folderze użytkownika A znajduje się kontakt Jan Kowalski. Podobny kontakt o takim samym imieniu i nazwisku znajduje się również w publicznym folderze Exchange. Jeżeli dokonamy synchronizacji typu Two-Way, to folderze prywatnym użytkownika A znajdą się dwa kontakty Jan Kowalski. W publicznym folderze kontaktów również pojawi się drugi kontakt Jan Kowalski. Dlatego przed zdefiniowaniem zadania synchronizacji Two-Way należy upewnić się, czy we wszystkich folderach wybranych w tym zadaniu nie ma elementów, które są logicznymi duplikatami.

Zobacz również:

Synchronizacja typu One-Way