Instrukcja Użytkownika
Spis treści
Konfiguracja i sterowanie serwisem synchronizacji
Program CodeTwo Exchange Sync składa się z modułu administratora i serwisu systemowego działającego w tle bez ingerencji użytkowników. Serwis programu CodeTwo Exchange Sync odpowiedzialny jest za synchronizowanie elementów według zadań zdefiniowanych w panelu administracyjnym CodeTwo Exchange Sync Admin. Serwis działa w tle, dlatego wszelki zmiany są propagowane natychmiast do innych folderów zależnie od zdefiniowanego zadania. Użytkownik ma możliwość jego pełnej konfiguracji jak i sterowania działaniem z poziomu panelu administracyjnego.
Konfiguracja
Jeśli chcesz skonfigurować serwis programu CodeTwo Exchange Sync, kliknij przycisk Configure, który znajduje się na wstążce panelu administracyjnego programu w grupie Synchronization Service (rys.1).

Rys.1. Przycisk konfiguracji serwisu synchronizacji CodeTwo Exchange Sync na wstążce panelu administracyjnego.Po kliknięciu przycisku Configure, wyświetlone zostanie okno statusu serwisu, które pokazuje informacje dotyczące statusu serwisu, jak również pozwala na sterowanie działaniem serwisu lub jego konfigurację (rys.2.).

Rys.2. Okno statusu nieskonfigurowanego serwisu synchronizacji.Aby przystąpić do konfiguracji serwisu, kliknij przycisk Configure Wyświetlone zostanie okno konfiguracji serwisu synchronizacji (rys.3).

Rys.3. Strona konfiguracji konta, pod którym będzie pracował serwis synchronizacji.Na pierwszej stronie kreatora konfiguracji definiowane jest konto, pod którym ma działać serwis synchronizacji. Należy pamiętać, że serwis musi działać pod kontem należącym do grupy Domain Admins, w przeciwnym wypadku mogą wystąpić problemy związane z brakiem odpowiednich uprawnień do dostępu do skrzynek Exchange innych użytkowników, między którymi ma nastąpić synchronizacja elementów.

Aby wybrać użytkownika, klikamy przycisk Browse i w oknie wyboru użytkownika (rys. 4) wpisujemy nazwę konta, pod którym będzie pracował serwis synchronizacji.

Rys.4. Okno wyboru konta spośród użytkowników Active Directory.W polach Password i Confirm password wpisujemy hasło do wybranego konta i klikamy Next.

Pojawi się druga strona kreatora konfiguracji (rys. 5), na której należy wpisać nazwę serwera Exchange i nazwę skrzynki Exchange, przez którą serwis będzie się łączył z serwerem Exchange.

Rys.5. Konfiguracja serwera Exchange i skrzynki Exchange.Aby zakończyć proces konfiguracji serwisu, klikamy przycisk Finish. Na oknie statusu serwisu powinny pojawić się informacje o koncie, pod którym działa serwis, jak i serwera i skrzynki Exchange, do której jest podłączony.

Po pomyślnym skonfigurowaniu serwisu synchronizacji, zostanie on automatycznie uruchomiony.

Zatrzymywanie działania serwisu

Do zatrzymywania działania serwisu służy przycisk Stop znajdujący się na wstążce panelu administracyjnego. Podczas gdy serwis jest zatrzymany, nie jest przeprowadzana żadna synchronizacja elementów. Zmiany wykonane w czasie, gdy serwis jest wyłączony zostaną automatycznie zsynchronizowane przy jego następnym uruchomieniu. Po zatrzymaniu działania serwisu, jego status zostaje zmieniony na Stopped.

Serwis może również być zatrzymany przy użyciu przycisku Stop Service, który znajduje się na oknie Service Status przedstawionym na rys.2.

Uruchamianie zatrzymanego serwisu

Aby uruchomić zatrzymany serwis synchronizacji, należy wcisnąć przycisk Start. Po uruchomieniu serwisu, rozpocznie się proces synchronizacji według zadań zdefiniowanych przez użytkownika w panelu administracyjnym programu. Status serwisu zostanie zmieniony na Running.

Serwis może również być uruchomiony przy użyciu przycisku Start Service, który znajduje się na oknie Service Status przedstawionym na rys.2.

Odinstalowywanie serwisu

Aby odinstalować serwis z Service Control Manager, należy kliknąć przycisk Advanced znajdujący się na oknie Service Status(rys.2) i wybrać z menu pozycję Uninstall service from Service Control Manager. Po odinstalowaniu serwisu, nie będzie przeprowadzana żadna synchronizacja a jego status zostanie zmieniony na Not Installed. Uruchomienie odinstalowanego serwisu wymaga ponownej konfiguracji.

Statusy serwisu synchronizującego

W polu Service Status wyświetlana jest informacja na temat obecnego statusu serwisu synchronizacji. Może to być jedna z następujących wartości:

Running Serwis jest uruchomiony. Synchronizacja zostanie wykonana na podstawie zadań zdefiniowanych przez użytkownika
Stopped Serwis jest zatrzymany. Synchronizacja nie będzie przeprowadzana.
Not Installed Serwis nie został skonfigurowany lub został odinstalowany z systemu. Synchronizacja nie będzie przeprowadzana. Użytkownik powinien ponownie skonfigurować serwis.


Obecny status serwisu znajduje się również w polu Current Status na oknie Service Status przedstawionym na rys.2.