Instrukcja Użytkownika
Spis treści
Szybka instrukcja konfiguracji
CodeTwo Exchange Sync pozwala na synchronizację w czasie rzeczywistym danych znajdujących się w folderach Microsoft Exchange Server. W programie są dostępne dwa typy synchronizacji, One-Way i Two-Way. Poniżej pokazujemy przykładową konfigurację, która umożliwi synchronizację typu One-Way zawartości jednego publicznego foldera kontaktów do prywatnych skrzynek Exchange trzech użytkowników.
 1. Uruchom program CodeTwo Exchange Sync Admin. Wyświetlone zostanie główne okno modułu administratora (rys. 1), na którym kliknij przycisk New w celu utworzenia nowego zadania synchronizacji.

  Rys.1. Główne okno panelu administratora programu CodeTwo Exchange Sync bez zdefiniowanych zadań synchronizacji. 2. Wyświetlone zostanie okno dialogowe (rys. 2), na którym należy wpisać nazwę zadania synchronizacji i wybrać typ synchronizacji.

  Ponieważ chcemy, aby elementy jednego foldera publicznego znalazły się także w prywatnych folderach trzech innych użytkowników, dlatego z menu Synchronization type wybieramy opcję One-Way synchronization: One-To-Many i klikamy przycisk OK.

  Rys.2. Okno definicji nazwy i typu zadania synchronizacji


  Więcej na temat synchronizacji One-Way
  Więcej na temat synchronizacji Two-Way


 3. Na oknie moduł administratora pojawiło się nasze zadanie(rys. 3).

  Rys.3. Okno modułu administratora z nowym zadaniem synchronizacji One-Way 4. Kolejnym krokiem jest zdefiniowanie foldera źródłowego, którym będzie nasz publiczny folder kontaktów.

  Po zaznaczeniu zadania synchronizacji, na prawym panelu znajduje się sekcja Folders scheduled for synchronization (rys. 4).

  Rys.4. Główne okno modułu administratora z zaznaczoną sekcją definicji synchronizowanych folderów.  Kliknij przycisk Browse znajdujący się obok pola Source Folder. Pojawi się okno wyboru foldera źródłowego spośród dostępnych folderów Exchange (rys. 5). Po wybraniu publicznego foldera kontaktów, kliknij przycisk OK.

  W polu Source Folder pojawiła się ścieżka publicznego foldera kontaktów.

  Rys.5. Okno wyboru z foldera źródłowego spośród dostępnych folderów Exchange z zaznaczonym publicznym folderem kontaktów. 5. Teraz zdefiniujemy foldery docelowe, którymi będą domyślne foldery prywatne innych użytkowników.

  W sekcji Folders scheduled for synchronization (rys. 4), kliknij przycisk Add, który znajduje się obok listy Target Folders. Pojawi się okno wyboru folderów docelowych spośród dostępnych folderów Exchange (rys. 6). Po zaznaczeniu pola znajdującego się przy nazwie foldera, pojawi się nowa pozycja na liście zaznaczonych folderów. Kliknij OK, aby zamknąć okno i zaakceptować wybrane foldery, jako foldery docelowe.

  Rys.6. Okno wyboru z folderów docelowych spośród dostępnych folderów Exchange. Z wybranymi folderami kontaktów innych użytkowników. 6. Na głównym oknie pojawiły się wybrane foldery docelowe. Klikamy przycisk Save, aby zachować dokonane zmiany. Od tej pory wszystkie elementy z publicznego foldera kontaktów będą propagowane do folderów prywatnych innych użytkowników.W przypadku synchronizacji One-Way, użytkownik ma możliwości zdefiniowania filtrów i modyfikatorów. Po zdefiniowaniu filtra, synchronizacji ulegną tylko te elementy, które spełnią dany warunek. Natomiast zdefiniowanie modyfikatora umożliwi zmianę właściwości synchronizowanego elementu w momencie propagacji do foldera docelowego.

Zobacz, w jaki sposób używać filtrów
Zobacz, w jaki sposób używać modyfikatorów