Instrukcja Użytkownika
Spis treści
Modyfikatory
CodeTwo Exchange Sync pozwala na modyfikację właściwości elementów w trakcie ich synchronizacji. Możesz na przykład przypisać wszystkie elementy do jednej kategorii, zmienić ich temat, ustalić nowy termin rozpoczęcia itd. Modyfikacja elementów odbywa się „w locie” (on-the-fly) i nie powoduje zmian w elementach foldera źródłowego. Wszystkie zmiany widoczne są tylko w elementach replikowanych do folderów docelowych.

Modyfikacji mogą być poddane tylko te elementy, które zostały synchronizowane według zadania typu One-Way.

Jeśli chcesz dodać właściwości (pola), które mają ulec zmianie podczas synchronizacji, kliknij przycisk Add, który znajduje się w sekcji Item Modifications (rys.1).

Rys.1. Główne okno z przykładowym zadaniem synchronizacji One-Way z zaznaczoną sekcją definicji modyfikatorów własności synchronizowanych elementów.Wyświetlone zostanie okno (rys. 2), na którym użytkownik może wybrać właściwość i wartość, jaka ma być dla niej ustawiona podczas synchronizowania elementu.

Rys.2. Przykładowe okno definicji modyfikatora właściwości synchronizowanych elementów.W menu Property name wybieramy właściwość synchronizowanego elementu, która zostanie poddana modyfikacji. Użytkownik ma do wyboru zestaw właściwości, który jest bezpośrednio związany z typem synchronizowanych elementów. Nazwy widoczne na rozwijanym menu Property name są zgodne z nazwami przyjętymi w programie Microsoft Outlook.

Poniżej menu Property name znajduje się sekcja, w której użytkownik może zdefiniować nową wartość wybranej właściwości synchronizowanego elementu. Wygląd sekcji może się różnić, w zależności od typu wybranej właściwości i wartości, jakie może ona przyjmować. Inaczej będzie wyglądać okno dla właściwości posiadających wartości logiczne Tak i Nie, a inaczej dla właściwości typu tekstowego.

Na rys. 2 przedstawiono przykładową definicję modyfikatora elementu kalendarza, który oznacza każdy element, jako wydarzenie całodniowe. Właściwość All Day Event może posiadać tylko dwie wartości, Tak lub Nie, dlatego w sekcji Set property value to znajdują się tylko dwie opcje dostępne dla tej właściwości.

Po utworzeniu modyfikatora właściwości, pojawi się on na liście modyfikatorów w sekcji Item Modifications (rys.3).

Rys.3. Przykładowa lista zdefiniowanych modyfikatorów dla elementów synchronizowanych folderów.


Po zastosowaniu modyfikatorów przedstawionych na rys. 3, wszystkie elementy synchronizowanych kalendarzy zostaną przypisane do kategorii Marketing i zostaną oznaczone, jako wydarzenia całodniowe
Modyfikator tematu
W tej sekcji omówiony zostanie modyfikator tematu synchronizowanego elementu. Modyfikator tematu różni się od innych właściwości, ponieważ pozwalają na zdefiniowanie szablonu, według którego zostanie ustawiony nowy temat synchronizowanego elementu.

Aby utworzyć modyfikator tematu, kliknij przycisk Add, który znajduje się w sekcji Item Modifications. W oknie Modify Item, z pola Property name wybierz Subject (rys. 4).

Rys.4. Okno definicji modyfikatora tematu synchronizowanych elementów.W polu String template tworzymy szablon, według którego będzie tworzony nowy temat synchronizowanego elementu. Podczas definiowania szablonu nowego tematu możemy skorzystać z zestawu pól zmiennych, w miejsce których będą wstawiane odpowiednie wartości podczas synchronizacji, zależnie od synchronizowanego elementu.

Menu z zestawem pól zmiennych jest dostępne po wciśnięciu przycisku Insert Placeholder.

Poniższa tabela przedstawia dostępne pola zmiennych i wartości, jakie są wstawiane w ich miejsce podczas synchronizacji elementu:

Nazwa pola zmiennej Wartość wstawiana w pole zmiennej
{OriginalText} Oryginalny temat elementu
{CurrentDate} Data synchronizacji elementu
{SourceFolderName} Nazwa foldera źródłowego elementu
{SourceFolderPath} Ścieżka foldera źródłowego elementu
{SourceMailboxName} Nazwa źródłowej skrzynki Exchange elementu


Przykład:

Zdefiniowaliśmy modyfikator tematu w następujący sposób:

„{OriginalText} – od {SourceMailboxName}”

W kalendarzu źródłowym użytkownika Tomek znajduje się wiadomość o temacie „Spotkanie z Mateuszem”.

Po zakończeniu synchronizacji, w kalendarzu docelowym znajdziemy nowy element, który w temacie będzie miał wpisaną wartość „Spotkanie z Mateuszem – od Mailbox - Tomek”.

Jak widzimy, w pola zmiennych {OriginalText} i {SourceMailBoxName} szablonu zostały odpowiednio wstawione aktualne wartości Spotkanie z Mateuszem i Mailbox - Tomek.