Instrukcja Użytkownika
Spis treści
Filtry
CodeTwo Exchange Sync pozwala na filtrowanie elementów, które mają podlegać procesowi synchronizacji One-Way. Filtr może się składać z jednego lub kilku kryteriów, które musi spełnić dany element foldera, aby został wzięty pod uwagę podczas synchronizacji folderów. Należy pamiętać, że w przypadku zdefiniowania wielu kryteriów, wszystkie muszą zostać spełnione, aby dany element został zsynchronizowany. W przypadku, gdy lista filtrów jest pusta, synchronizacji ulegają wszystkie elementy folderów zdefiniowanych dla danego zadania.

Jeśli chcesz utworzyć filtr, który ma zostać użyty podczas synchronizacji folderów, kliknij przycisk Add, który znajduje się w sekcji Item Filter(rys.1).

Rys.1. Główne okno z przykładowym zadaniem synchronizacji One-Way z zaznaczoną sekcją definicji filtrów.Wyświetlone zostanie okno (rys. 2), na którym można dodać kryterium, jakie musi spełnić dany element foldera, aby został zsynchronizowany.

Rys.2. Okno dodawania kryterium, jakie musi spełniać synchronizowany element.Dla kryterium podanego na rys. 2 synchronizowane zostaną tylko te elementy, które w temacie zawierają słowo spotkanie.

Pole Property oznacza nazwę właściwości, którą chcemy sprawdzać przed synchronizowaniem elementu. Nazwy poszczególnych pól Property są zgodne z nazwami używanymi w programie Microsoft Outlook. Podczas definiowania filtrów użytkownika ma do wyboru zestaw właściwości, który jest bezpośrednio związany z typem synchronizowanych elementów (tj. typem synchronizowanego foldera, np. kalendarz, kontakty).

W polu Condition definiuje się warunek logiczny, który określa zależność pomiędzy wartością wpisaną w polu Value, a wartością właściwości synchronizowanego elementu.

W polu Value definiujemy wartość, która ma spełniać dany warunek wybrany w polu Condition dla danego elementu synchronizowanych folderów. W zależności od typu właściwości, w polu Value można wpisywać słowa, definiować daty lub ustawiać wartości logiczne (prawda/fałsz).

Po zdefiniowaniu kryterium filtrowania, pojawi się ono na liście zdefiniowanych filtrów (rys. 3).

Rys.3. Lista zdefiniowanych filtrów dla synchronizowanych folderów.Na podstawie filtra, dla elementów kalendarza, przedstawionego na rys. 3, synchronizacji zostaną poddane tylko elementy, które rozpoczęły się 21.07.2009 o godzinie 20: 00, w temacie zawierają słowo „spotkanie” i nie należą do kategorii „Marketing”.

Aby usunąć zaznaczone kryterium filtra, kliknij przycisk Remove znajdujący się obok listy kryteriów filtra.

Przeczytaj również na temat modyfikatorów