Instrukcja Użytkownika
Spis treści
Synchronizacja typu One-Way
Modele synchronizacji danych w programie CodeTwo Exchange Sync można ogólnie podzielić na dwa typy: One-Way i Two-Way.

Typ One-Way polega na synchronizacji elementów folderów tylko w jedną stronę, z folderów źródłowych do docelowych. Jeśli w folderze źródłowym utworzymy, usuniemy lub zmienimy jeden z elementów, to będzie to miało odzwierciedlenie w folderze docelowym. Jednak zmiany w folderze docelowym nie wpłyną na zmiany w folderze źródłowym. Synchronizacja nie jest ograniczona do dwóch folderów. W zależności od rodzaju synchronizacji One-Way, mogą one się różnić ilością folderów źródłowych lub docelowych.

Typ synchronizacji Two-Way charakteryzuje się tym, że nie ma podziału na foldery źródłowe i docelowe, ponieważ zmiana w jednym z folderów ma odzwierciedlenie we wszystkich innych folderach, które zdefiniuje użytkownik. Ten typ synchronizacji nazywany jest również Folder Ring.

W tym rozdziale omówione zostaną konfiguracja i różne rodzaje synchronizacji typu One-Way spotykane w programie CodeTwo Exchange Sync.

Konfiguracja
Aby utworzyć zadanie synchronizacji One-Way, należy kliknąć przycisk New znajdujący się na wstążce panelu administracyjnego (rys. 1).


Rys.1. Przycisk tworzenia nowego zadania synchronizacji folderów, umieszczony na wstążce panelu administracyjnegoPojawi się okno wyboru typu zadania synchronizacji (rys. 2). W polu Synchronization task name wpisujemy nazwę zadania i z menu Synchronization type wybieramy jedną z trzech dostępnych synchronizacji typu One-Way:

Rys.2. Okno wyboru typu synchronizacji z zaznaczonymi synchronizacjami typu One-WayKlikamy przycisk OK i nasze zadanie pojawia się na liście zdefiniowanych zadań synchronizacji na głównym oknie panelu administracyjnego.

We wszystkich synchronizacjach typu One-Way CodeTwo Exchange Sync pozwala na stosowanie filtrów i modyfikatorów wykorzystywanych podczas synchronizacji.

Synchronizacja One-To-One

Synchronizacja One-To-One polega na synchronizacji jednego foldera źródłowego z jednym folderem docelowym. Wszystkie zmiany dokonane w folderze źródłowym (np. edycja elementu, usunięcie elementu, utworzenie nowego elementu) mają odzwierciedlenie w folderze docelowym. Zmiany dokonane w folderze docelowym nie wpływają na elementy znajdujące się w folderze źródłowym.

Definiując zadanie typu One-To-One użytkownik może wybrać tylko jeden folder źródłowy i tylko jeden folder docelowy. Foldery muszą być tego samego typu.

Synchronizacja One-To-Many

Synchronizacja One-To-Many polega na synchronizacji jednego foldera źródłowego z wieloma folderami docelowymi. Wszystkie zmiany dokonane w folderze źródłowym (np. edycja elementu, usunięcie elementu, utworzenie nowego elementu) mają odzwierciedlenie we wszystkich folderach docelowych. Zmiany w dokonane w jednym z folderów docelowych nie wpływają na elementy znajdujące się w folderze źródłowym.

Definiując zadanie typu One-To-Many użytkownik może wybrać tylko jeden folder źródłowy, ale wiele folderów docelowych. Foldery muszą być tego samego typu.

Synchronizacja Many-To-One

Synchronizacja Many-To-One polega na synchronizacji wielu folderów źródłowych z jednym folderem docelowym. Wszystkie zmiany dokonane w jednym z folderów źródłowych (np. edycja elementu, usunięcie elementu, utworzenie nowego elementu) mają odzwierciedlenie w wszystkich folderze docelowym. Zmiany w dokonane w folderze docelowym nie wpływają na elementy znajdujące się w folderach źródłowych.

Definiując zadanie typu Many-To-One użytkownik może wybrać wiele folderów źródłowych, ale tylko jeden folder docelowy. Foldery muszą być tego samego typu.

Pojedynczy folder nie może być użyty jednocześnie jako źródło i cel synchronizacji dla więcej niż jednej reguły.

Zobacz również:
Filtry
Modyfikacje
Tematy zaawansowane
Synchronizacja typu Two-Way