Instrukcja Użytkownika
Spis treści
Umowa licencyjna
Umowa licencyjna na oprogramowanie (dalej zwane Oprogramowaniem) firmy CodeTwo.

1. Oprogramowanie jest własnością firmy CodeTwo i jest chronione prawem autorskim oraz międzynarodowym prawem autorskim wraz z innymi postanowieniami prawnymi chroniącymi własność intelektualną. Oprogramowanie to nie podlega sprzedaży, lecz jedynie licencjonowaniu.

2. Niniejsza licencja stanowi pełnoprawną umowę pomiędzy użytkownikiem (zarówno osobą fizyczną jak i prawną) a firmą CodeTwo na użytkowanie Oprogramowania. Termin Oprogramowanie obejmuje program komputerowy, należące do niego media, materiały drukowane (jeśli istnieją), jak również dokumentację elektroniczna i drukowaną. Poprzez instalację Oprogramowania użytkownik deklaruje, że zgadza się być związanym postanowieniami niniejszej umowy. Jeśli użytkownik nie akceptuje zasad tej umowy, nie jest uprawniony do instalacji i użytkowania Oprogramowania.

3. Jeśli użytkownik używa pełnej wersji Oprogramowania, ma obowiązek wykupić licencje dla każdego komputera, na którym Oprogramowanie będzie instalowane lub używane (uruchamiane). Jedna licencja nie może być wykorzystywana jednocześnie na wielu komputerach.

4. Użytkownik ma prawo zapisać jedną kopię Oprogramowania na jednej jednostce zapisu danych (np. nośnik CD, dysk twardy) w celach archiwizacyjnych lub bezpieczeństwa danych. Użytkownik ma również prawo zainstalować lub zapisać jedną kopię Oprogramowania na serwerze sieciowym, o ile będzie to uczynione w celu zainstalowania oprogramowania za pomocą sieci lokalnej na innym komputerze.

5. Użytkownik ma prawo używać demonstracyjną wersję Oprogramowania na danym komputerze za darmo bez ograniczenia czasowego. Wersja demonstracyjna Oprogramowania może posiadać ograniczenia funkcjonalne w odniesieniu do wersji pełnej Oprogramowania.

6. Nie zezwala się na "reverse engineering", dekompilację i deasemblację Oprogramowania.

7. Oprogramowanie jest licencjonowane jako jedna całość i nie zezwala się na zastępowanie, rozdzielanie oraz zmianę jego poszczególnych komponentów w celu używania na więcej niż jednym komputerze lub złamania innych zasad niniejszej umowy.

8. Nie zezwala się na wypożyczanie, wynajmowanie oraz leasing Oprogramowania oraz na przekazywanie licencji na Oprogramowanie osobom trzecim.

9. Użytkownik ma obowiązek zachować wszelkie noty dotyczące praw autorskich otrzymanych wraz z Oprogramowaniem.

10. Nie zezwala się na kopiowanie materiałów drukowanych dostarczanych wraz z oprogramowaniem.

11. Producent zastrzega sobie wszelkie prawa do publikacji, powielania, przetwarzania i dokonywania zmian na Oprogramowaniu.

12. Producent Oprogramowania nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w czasie działania oprogramowania wraz z dostarczonymi z nim danymi. Producent nie odpowiada również za brak kompatybilności Oprogramowania z innymi systemami informatycznymi używanymi przez użytkownika oraz za brak funkcjonalności pokrywającej oczekiwania lub cele zdefiniowane przez użytkownika.

13. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku używania powyższego oprogramowania (w sposób nieograniczony i włącznie ze szkodami powstałymi w wyniku utraconych zysków, przerw w funkcjonowaniu systemu, utraconych danych i informacji oraz innych strat finansowych) również, jeśli użytkownik poinformował producenta o możliwości powstania takich szkód. Jakakolwiek odpowiedzialność producenta jest ograniczona do kwoty, jaką użytkownik zapłacił za nabycie powyższego Oprogramowania.

14. Użytkownik odpowiada za szkody powstałe po stronie producenta w wyniku naruszenia praw autorskich.

15. Producent zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania pieniężnego lub/i do przekazania sprawy na drogę sądową w przypadku pogwałcenia praw autorskich lub użytkowania oprogramowania niezgodnie z umową licencyjną.

16. W sprawach nie objętych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

17. W przypadku niewykonalności lub niestosowalności części zapisów niniejszej umowy, działanie pozostałych zapisów niniejszej umowy pozostaje nienaruszone.

18. Microsoft, Windows, Outlook, ActiveSync są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation. Pozostałe nazwy firm i produktów wymienione w tym Oprogramowaniu mogą być znakami towarowymi i/lub znakami usług odpowiednich właścicieli.

(c) 2009 CodeTwo