Baza Wiedzy

Jak utworzyć różne wzory podpisów dla użytkowników należących do różnych grup Active Directory

CodeTwo Exchange Rules pozwala zdefiniować różne wzory sygnatur w zależności od grupy Active Directory, do której należy użytkownik.

Aby uzyskać taki efekt, należy stworzyć odrębne reguły dla każdej z grup Active Directory, której użytkownicy powinni posiadać odrębny wzór podpisu.

  1. Utworzyć nową regułę; w programie Administracja klinkąć przycisk Dodaj.
  2. W oknie Zakres Nadawców zdefiniować grupę Active Directory, dla której powinna być stosowana tworzona stopka (rys.1).
  3. Pozostałe opcje ustawić w zależności od potrzeb, krótka instrukcja tworzenia reguły w CodeTwo Exchange Rules oraz w CodeTwo Exchange Rules 2007 / 2010.
  4. Stworzyć sygnaturę dla danej grupy Active Directory korzystając z Edytora Sygnatur.
  5. Aktywować regułę i zapisać zmiany w głównym oknie programu Administracja.
  6. Powtórzyć kroki dla każdej z grup.

 Definiowanie zakresu nadawców jako grupy Active Directory.

Rys. 1. Definiowanie zakresu nadawców jako grupy Active Directory.

 

Zobacz też:

Jak wstawić obrazek do stopki

Jak usunąć część tekstu ze stopki, jeśli zmienna Active Directory jest pusta