Baza Wiedzy

Jak rozwiązać problem braku połączenia dwóch komputerów w programie CodeTwo Outlook Sync

Najczęstsze problemy w łączności programów CodeTwo Outlook Sync związane są z siecią, której konfiguracja nie pozwala programom na nawiązanie trwałego połączenia. Większość problemów może zostać rozwiązana za pomocą poniższych kroków:

 1. Upewnij się, że pomiędzy komputerami istnieje połączenie sieciowe
 2. Spróbuj dodać komputery do tej samej grupy roboczej
 3. Spróbuj włączyć odnajdowanie sieci oraz udostępnianie plików
 4. Zmień numer portu TCP/IP, jeśli są wykorzystywane przez inne programy
 5. Sprawdź, czy na komputerach skonfigurowane są te same porty dla programu
 6. Sprawdź, czy porty TCP/IP nie są zablokowane przez oprogramowanie typu firewall lub/i program antywirusowy

Połączenie między komputerami w tej samej sieci

Aby upewnić się, że istnieje działające połączenie sieciowe pomiędzy komputerami, użyj komendy "ping".

 1. Upewnij się, że pomiędzy komputerami istnieje połączenie sieciowe. W menu Start wybierz Uruchom i wpisz polecenie:
  cmd
 2. Uruchomiona zostanie konsola wiersza poleceń. Wpisz w niej komendę:
  ping <nazwa_zdalnego_komputera>
  gdzie <nazwa_zdalnego_komputera>, to nazwa drugiego komputera, na którym  zainstalowany jest CodeTwo Outlook Sync. Przykładowo, jeśli drugi komputer, na którym nosi nazwę KOMPUTER-BIURO i sprawdzasz, czy możesz połączyć się z nim z bieżącego komputera, to wpisz komendę:
  ping KOMPUTER-BIURO

Jeśli nie ma problemów z uzyskaniem połączenia z komputerem  KOMPUTER-BIURO, to odpowiedź powinna wyglądać podobnie do tej z Rys.1. W przeciwnym wypadku otrzymasz komunikat błędu, na przykład "Upłynął limit czasu żądania" lub "Żądanie polecenia ping nie może znaleźć nazwy hosta  KOMPUTER-BIURO. Sprawdź nazwę lub ponów próbę" lub inny błąd.

383
Rys. 1. Sprawdzanie połączenia ze zdalnym komputerem przy pomocy polecenia "ping".

Komenda 'ping' może również służyć by sprawdzić adres IP zdalnego komputera. Ma on format XXX.XXX.XXX.XXX. Adres IP może być użyty zamiast nazwy komputera, w celu połączenia dwóch instalacji CodeTwo Outlook Sync. Jeżeli nie można z powodzeniem 'pingować' zdalnego komputera, aby poznać IP zdalnego komputera należy na nim wpisać w linii poleceń polecenie "ipconfig" (bez cudzysłowiu) i odczytać adres w linii rozpoczynającej się od IPv4 Address.

Jeżeli powyższa komenda ujawnia brak połączenia pomiędzy komputerami, przejdź do kolejnego kroku.

Dodawanie komputerów do jednej grupy roboczej

Jeżeli jest problem z połączeniem komputerów, zaleca się dodanie ich do tej samej grupy roboczej. Aby dodać komputer do grupy roboczej, kliknij Start, Panel sterowania, System, przejdź do zakładki Nazwa komputera oraz kliknij przycisk Zmień.

424
Rys.2. Komputery muszą znajdować się w tej samej grupie roboczej.

W sekcji Członkowstwo zaznacz pole Grupa robocza i wpisz nazwę grupy roboczej wspólnej dla obu komputerów. Zatwierdź klikając OK. Aby komputery mogły się widzieć muszą znajdować się w grupie roboczej o identycznej nazwie.

Odnajdowanie sieci oraz udostępnianie plików musi być włączone

Jeżeli komputery są w tej samej grupie roboczej, mogą nadal nie widzieć się w sieci dopóki nie zostaną aktywowane funkcje Windows'a Odnajdowanie sieci oraz Udostępnianie Plików.

Aby włączyć Odnajdowanie sieci oraz Udostępnianie plików, kliknij Start, Panel Sterowania, Sieć i Internet , Centrum sieci i udostępniania, kliknij Zaawansowane ustawienia udostępniania, i rozwiń menu opcji używając przycisków widoku obok opcji Odnajdowanie sieci oraz Udostępnianie plików i drukarek. Kliknij link, aby dowiedzieć się więcej na temat rozwiązywania problemów w sieciach domowych.

 

427
Rys. 3. Odnajdowanie sieci oraz udostępnianie plików musi być włączone.

Aby odblokować udostępnianie plików i drukarek w systemie Windows XP przejdź do Panelu Sterowania, Windows Firewall, i w zakładce Wyjątki zaznacz udostępnianie plików i drukarek jak poniżej.

465
Rys. 4. Włącz udostępnianie plików i drukarek w systemowym firewall'u Windows XP.

Jeżeli po ukończeniu tych kroków nadal nie można połączyć dwóch aplikacji, uruchom ponownie oba komputery i uruchom program na obu komputerach zanim spróbujesz ustanowić połączenie

Zmień numery portów TCP/IP, jeśli są wykorzystywane przez inne programy

Jeśli w dzienniku programu CodeTwo Outlook Sync pojawia się wpis:

"Only one usage of each socket address (protocol/network address/port) is normally permitted (0x2740)" (Tylko jedno użycie każdego adresu gniazda (protokół/adres sieciowy/port) jest normalnie dozwolone (0x2740)"

oznacza to, że port TCP używany przez program CodeTwo Outlook Sync do komunikacji (domyślnie jest to porty o numerze 5998) jest używany przez inny program na tym komputerze. W takim wypadku należy zmienić numer portu komunikacyjnego używanego przez program CodeTwo Outlook Sync w ustawieniach programu.

Sprawdź, czy na komputerach skonfigurowane są te same porty dla programu

Komunikacja pomiędzy instalacjami CodeTwo Outlook Sync odbywa się przez protokół TCP/IP przy użyciu numeru portu (domyślnie jest to port 5998). Upewnij się, że w obu programach podany jest ten sam numer portu. Port można sprawdzić w w ustawieniach programu.

Sprawdź, czy porty TCP/IP nie są zablokowane przez oprogramowanie typu firewall lub/i program antywirusowy

Jeśli na komputerze z zainstalowanym CodeTwo Outlook Sync także znajduje się oprogramowanie antywirusowe lub/i firewall (np. Norton Internet Security), sprawdź, czy nie blokuje ono portu TCP używanego przez program (domyślnie port 5998). W celach testowych spróbuj tymczasowo wyłączyć oprogramowanie antywirusowe lub/i firewall.