Baza Wiedzy

W jaki sposób wstawiać Pola Dynamiczne

Od wersji 3.0 Exchange Rules 2007, wersji 2.0 Exchange Rules 2010 oraz Exchange Rules PRO w wersji 1.3.3 wszystkie rodzaje Pól Dynamicznych (Dynamic Fields) muszą być wstawiane poprzez wybranie właściwego pola z górnego menu. Nazwy Pól Dynamicznych wpisane ręcznie lub skopiowane i wklejone nie zostaną rozpoznane przez program, a odbiorca emaila zamiast schludnego podpisu otrzyma email z widocznym "kodem źródłowym" stopki. Dotyczy to każdego rodzaju Pól Dynamicznych, włączając w to Rotating Text lub Image i pola Active Directory, które nie zadziałają w ogóle lub nie wypełnią się automatycznie.

Aby prawidłowo wstawić Pole Dynamiczne otwórz EdytorStopki (Template Editor) i kliknij na ikonę "Insert Dynamic Fields" w górnym menu programu. Wybierz stosowne pole i kliknij na nie. Nazwa zmiennej Pola Dynamicznego zostanie wstawiona do edytora automatycznie.

637
Ryc.1. Wybór Pola Dynamicznego z listy dostępnej w menu edytora.

 

Po kliknięciu w nazwę wstawionej zmiennej widać we Właściwościach (Properties), że Pole Dynamiczne zostało wstawione prawidłowo gdyż widoczne są atrybuty zmiennej. W tym przypadku wstawione pole Active Directory jest opisane we właściwościach jako pole AD.

638
Ryc.2. Sprawdzanie Właściwości Pola Dynamicznego. Widoczne są odpowiednie atrybuty - pole zostało dodane prawidłowo.

 

Jeżeli nazwa zmiennej została wprowadzona do Edytora ręcznie np. poprzez wpisanie lub skopiowanie zamiast prawidłowego wstawienia poprzez wybór z listy w menu, kliknięcie w nazwę zmiennej zwróci puste rekordy Właściwości. Tak wstawione Pole Dynamiczne nie zostanie rozpoznane przez program i nie będzie działać.

639
Ryc.3. Puste rekordy Właściwości wskazują na nieprawidłowy sposób wstawienia zmiennej Pola Dynamicznego.

 

Różnica w działaniu programu jest wyraźna. Prawidłowo wstawione Pole Dynamiczne zostało rozpoznane przez program. W tym przypadku pole Active Directory pobrało odpowiednią wartość z katalogu Exchange Server. W przykładzie widocznym po prawej stronie pole zostało wstawione nieprawidłowo w związku z czym nie zostało rozpoznane przez program i adresat emaila widzi nazwę zmiennej.

640
Ryc.4. Porównanie emaila z prawidłowo wstawionym Polem Dynamicznym oraz ze zmienną wstawioną nieprawidłowo.