Baza Wiedzy

Aktywacja programów CodeTwo przez telefon i e-mail

Standardowa metoda aktywacji programów CodeTwo wymaga połączenia z Internetem. Jednak w sytuacjach, gdy ta metoda aktywacji programu nie może zostać wykorzystana, użytkownik ma do dyspozycji możliwość ręcznej aktywacji swojej kopii programu. Jeśli nie ma możliwości automatycznej aktywacji programu, pojawi się komunikat (Rys. 1).

Komunikat błędu

Rys. 1. Komunikat, jaki pojawi się jeśli nie jest możliwa automatyczna aktywacja programu.

Aby dokonać ręcznej aktywacji zakupionego programu, wymagany jest klucz licencji oraz klucz aktywacji, który można uzyskać drogą telefoniczną, bądź e-mailową. Wszystkie opcje potrzebne do aktywacji ręcznej są dostępne w oknie Licencjonowania po wciśnięciu przycisku Więcej (rys.2).

206
Rys.2. Okno dialogowe Licencjonowania, programu CodeTwo Exchange Rules, z rozwiniętym menu Więcej.

Zamawianie kodu aktywacji pocztą elektroniczną

Aby otrzymać klucz aktywacji przy użyciu poczty e-mail, należy wybrać opcję Zamów kod aktywacyjny poprzez e-mail na rozwijanym menu Więcej. Pojawi się okno programu Outlook z wygenerowaną wiadomością (rys. 3). W treści wiadomości znajduje się: informacja o programie, dla którego jest zamawiany klucz aktywacji (ProductID), klucz licencji otrzymany po zakupie programu (LicenseID), kod rejestracji (RegistrationCode).

200
Rys.3. Okno programu MS Outlook z wygenerowaną wiadomością e-mail z żądaniem aktywacji.

Po wysłaniu tej wiadomości, kod aktywacji jest generowany przez producenta i wraca do użytkownika drogą e-mailową.

Zamawianie kodu aktywacji telefonicznie

Aby otrzymać klucz aktywacji telefonicznie, należy wybrać opcję Zamów kod aktywacyjny telefonicznie na rozwijanym menu Więcej. Pojawi się okno wyświetlające informacje niezbędne do wygenerowania klucza aktywacji. Użytkownik może uzyskać klucz aktywacji kontaktując się z obsługą klienta CodeTwo. Podczas rozmowy z przedstawicielem pomocy technicznej użytkownik zostanie poproszony o podanie informacji wyświetlonych w oknie programu (rys.4), czyli klucza licencji (LicenseID) otrzymanego po zakupie programu, identyfikatora produktu (ProductID), kodu rejestracji (RegistrationCode), który identyfikuje komputer użytkownika, na którym jest zainstalowany program.

202
Rys.4. Okno wyświetlające informacje potrzebne podczas aktywacji telefonicznej

Aktywacja programu

Po otrzymaniu kodu aktywacji użytkownik może zakończyć aktywację ręczną wybierając opcję Aktywuj program ręcznie z menu Więcej na oknie dialogowym Licencjonowanie. Wyświetlone zostanie okno Aktywacja ręczna (rys.5). W polu Liczba licencji należy wpisać liczbę zamówionych licencji na korzystanie z programu, a polu Kod aktywacji należy wpisać kod otrzymany pocztą elektroniczną, bądź od przedstawiciela pomocy technicznej. Po wciśnięciu przycisku Aktywuj program zostanie aktywowany do pełnej wersji.

201
Rys.5. Okno aktywacji ręcznej